TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tradičný pohľad na zmeny režimov vychádza z tézy o hlbokých politických ruptúrach, ktoré so sebou prinášali rozsiahle zmeny rozloženia moci. Ich sprievodným znakom boli personálne, kultúrne a sociálne diskontinuity, ktoré deformovali prirodzený vývoj spoločnosti. Historik Ľubomír Lipták v roku 1990 publikoval inšpiratívnu úvahu, v ktorej hľadal odpoveď na otázku, či bolo Slovensko skutočne krajinou generácií „s odťatými rukami". Podľa Liptáka boli slovenské dejiny v 19. a 20. storočí poznačené zmenami režimov a diskontinuitami: nové pokolenia prichádzali, chopili sa práce, získali postavenie, budovali kariéry, ale ešte než sa mohli plne rozvinúť, boli v dôsledku politických a spoločenských zmien odstavené a nahradené novými elitami. Aktuálne číslo Forum Historiae je jedným z výstupov vedeckého projektu Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, medzi ktorého výskumné ciele patrilo i overenie platnosti tézy o „odťatých rukách" ale i ďalších dlhodobo akceptovaných presvedčení, ktorých platnosť doteraz nebola overená empirickým výskumom a konkrétnymi analýzami.

Forum Historiae 1/2018: Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí
Zostavovatelia: László Vörös – Peter Šoltés
jazyková korektúra: Katarína Kubáňová
Preklady a korektúra anglického jazyka: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, Anna Falisová, Štefan Gaučík, Ingrid Kušniráková, Rastislav Molda, Vojtech Ozorovský, Lucia Segľová, Attila Simon, Veronika Szeghy-Gayer, Peter Šoltés, László Vörös
 
Forum Historiae 1/2018 "Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Stanislav Kostlivý a Konštantín Čársky - elity slovenskej chirurgie

Untitled Document
Anna Falisová - Vojtech Ozorovský
Summary

Falisová Anna – Ozorovský Vojtech: Stanislav Kostlivý and Konštantín Čársky – the Elite of Slovak Surgery
Following the dissolution of Austria-Hungary and the establishment of Czechoslovakia, Slovak society was struggling from a severe lack of professional elites. A considerable portion of civil servants, academics and pedagogues rejected the new regime and left Slovakia. By examining the cases of two significant figures of medical science (surgery), S. Kostlivý and K. Čársky, this study introduces some key difficulties affecting the establishment of this discipline during inter-war Czechoslovakia. S. Kostlivý was among the founders of Slovak surgery, K. Čársky was a member of the first generation of Slovak surgeons. Political censorship and a profound lack of professionals enabled the rapid career growth of S. Kostlivý at the time Czechoslovakia was founded. K. Čársky experienced similar conditions at the beginning of wartime Slovak Republic as the change of regime in 1938 forced the completion of activities for a majority of Czech intellectuals in Slovakia. As the career of S. Kostlivý shows, neither great competence nor strong social capital within the medical community was sufficient enough to withstand the politically and ideologically motivated purges. However, after a short time, the founding generation of Czech doctors and pedagogues managed to create a solid collection of medical specialists who mitigated, to a certain extent, the effects of personnel disruption due to regime changes.

Keywords

surgery, Czechoslovak Republic, Stanislav Kostlivý, Konštantín Čársky, Comenius University, health education

Bibliografická informácia

Anna Falisová - Vojtech Ozorovský : Stanislav Kostlivý a Konštantín Čársky - elity slovenskej chirurgie. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Anna Falisová, CSc. Pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV. Venuje sa problematike dejín zdravotníctva a medicíny, najmä so zameraním na prvú polovicu 20. storočia. Napísala monografie Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období (Bratislava 1999), Lekári na Slovensku do roku 2000 (Bratislava 2010), je spoluautorkou monografií Chronológia vývoja vedy a techniky na Slovensku (Bratislava 2006, spoluautori Ľudovít Hallon, Miroslav Tibor Morovics), Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948 (Bratislava 2011, spoluautori Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol), Bioterapia optikou histórie (Bratislava 2013, spoluautor Tünde Lengyelová), Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód (Bratislava 2013, spoluautori Peter Takáč, Tünde Lengyelová), Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 (Bratislava 2015, spoluautorka Eva Morovicsová). Je autorkou početných štúdií z danej problematiky.


Untitled Document

Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. Pôsobí ako prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Publikoval viaceré monografie, ktorých je autorom a spoluautorom, napríklad: Fragmenty z dejín dermatovenerológie na Slovensku (Bratislava 2003, spoluautori P. Osuský, E. Sedláčková), Sociálne lekárstvo (Bratislava 2011), Zdravotnícky manažment a financovanie (Bratislava 2016, spoluautorka I. Vojteková) a vyše 200 vedeckých štúdií a článkov.