TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vedecké aktivity v rámci slovenskej národoveckej society pred rokom 1918 sú často charakterizované ako amatérske a nadšenecké. Toto hodnotenie je v mnohých ohľadoch oprávnené, pričom jednu z hlavných príčin treba vidieť v absencii inštitucionálneho zázemia, nevyhnutného pre profesionalizáciu a špecializáciu jednotlivých vedeckých aktivít slovenskej inteligencie. Zásadný politický medzník, ktorý predstavuje rok 1918, sa celkom prirodzene významným spôsobom odzrkadlil aj v rámci dejín vedy na Slovensku, ktoré sa po prvýkrát konštituovalo ako územnosprávna jednotka v novom štáte.
Cieľom tohto čísla Forum Historiae je ponúknuť analýzu inštitucionálnych predpokladov vývoja vedy na Slovensku po roku 1918 prostredníctvom doposiaľ nepreskúmaných, resp. málo známych aspektov.

Forum Historiae 1/2011: Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po roku 1918
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Milan Ducháček, PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Adam Hudek, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Miroslav Sabol, PhD., prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Spoločnosť proti pohlavným chorobám na Slovensku

Untitled Document
Anna Falisová
Summary

Anna Falisová: The Society against Venereal Diseases in Slovakia in the Interwar Period

During the interwar period special societies and associations were founded at several medicine departments in Slovakia. The Society against Venereal Diseases was one of them; its foundation was initiated by Professor Viktor Reinsberg, the head of the Dermato-venereal clinic at Faculty of Medicine at Comenius University in Bratislava. The Dermato-venereal clinic became an institutional basis for the development of dermato-venereology in Slovakia.
The Society against Venereal Diseases was the first organization of its kind in the territory of Slovakia. The Society's aim was the elimination of venereal diseases and evidence of infected patients. They used various educational methods, such as discussions or lectures, but also some other popular ones. The Society under the leadership of Professor Reinsberg was a voluntary, charitable organization with nationwide focus. It created an organizational framework for its educational, health, prophylactic and enlightenment activities and brought some system and expert approach to the elimination of venereal diseases. Even though aims of the Society against Venereal Diseases were rather practical, new research has shown that it also participated to a large extent in the development of the dermato-venereology in Slovakia.
 

Keywords

Society against venereal diseases in Slovakia, research, Clinic of Dermatovenerology of Faculty of Medicine of the Comenius University in Bratislava, V. Reinsberg, development of dermatovenerology, State Health Institute

Bibliografická informácia

Anna Falisová : Spoločnosť proti pohlavným chorobám na Slovensku. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Anna Falisová, CSc. Pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV. Venuje sa problematike dejín zdravotníctva a medicíny, najmä so zameraním na prvú polovicu 20. storočia. Napísala monografie Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období (Bratislava 1999), Lekári na Slovensku do roku 2000 (Bratislava 2010), je spoluautorkou monografií Chronológia vývoja vedy a techniky na Slovensku (Bratislava 2006, spoluautori Ľudovít Hallon, Miroslav Tibor Morovics), Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948 (Bratislava 2011, spoluautori Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol), Bioterapia optikou histórie (Bratislava 2013, spoluautor Tünde Lengyelová), Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód (Bratislava 2013, spoluautori Peter Takáč, Tünde Lengyelová), Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 (Bratislava 2015, spoluautorka Eva Morovicsová). Je autorkou početných štúdií z danej problematiky.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918