TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Preklady do slovenčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Obrázok na titulnej strane: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Péter Dominkovits, Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., M.A., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dr. Tibor Neumann PhD., Dr. Géza Pálffy, DSc., Dr. János J. Varga, DSc., akademik prof. dr. Attila Zsoldos, DSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

ČLÁNKY ČLÁNKY

« Späť

Spoločenské postavenie servitorov a možnosti ich uplatnenia v západnom Zadunajsku v 16.- 17. storočí

Untitled Document
János J. Varga
Summary

János J. Varga: The Social Stratification of Servitores and Their Career Possibilities in Western Transdanubia During the 16th and 17th Centuries

 

The period after the battle of Mohács saw significant migration movements from southern towards northern and north-western parts of the country. The research is delimited to the area bounded by the newly formed border - approximately in the line of the counties of Zala, Veszprém (Weißbrunn) and Komárom (Komorn). Areas behind this line served as a basis for recruitment of new effective troops for the battles against the Ottomans. Landlords in order to be able do protect their property and at the same time to fulfil their duty to defend the country, organised their own armies.
In the west Hungary it was the family of the Batthyány, whose members used to hold the function of the main captain, but some others, such as the Zrínyi brothers or the Esterházys disposed of numerous armies, too.  These armies joined forces of many nobles who had been forced to flee their lands and lived without any income, completely reliant on military service.  Several laws were passed to support such nobles. However, adjustment to the new conditions resulted in the nobles losing their independency as they became servitores, took up various functions and carried out services for their magnates.  Gradually, some stratification was formed within the group of servitores, with dominus at the top of hierarchy, followed by his direct relatives and people holding the most confidential offices at the magnate's court. Lower in the hierarchy stood members of lower nobility and nobiles unius sessionis, subjects and free peasants - libertini came after at the bottom of it. Also, there was significant number of "soldiers" and haiduks.
Author analyses possibilities of career advancement of servitores from all the levels of their social hierarchy by tracing course of their careers and notes changes taking place once the war with the Ottomans was over in the end of the 17th century.

Keywords

Kingdom of Hungary, 16th-17th century, lower nobility, servitores, Transdanubia, social stratification, migration

Bibliografická informácia

János J. Varga : Spoločenské postavenie servitorov a možnosti ich uplatnenia v západnom Zadunajsku v 16.- 17. storočí. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Dr. János J. Varga, DSc., je vedúcim vedeckým pracovníkom oddelenia novoveku na Historickom ústave Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je predovšetkým obdobie 17. storočia, najmä protihabsburské povstania a vojenské aspekty dejín. Je autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a viacerých monografií (Szervitorok katonai szolgálata a XVI–XVII. századi dunántúli nagybirtokon. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981, 199 s.; A fogyó félhold árnyékában. Magyarország felszabadítása a török uralom alól.  Budapest  : Gondolat Kiadó, 1986, 279 s.; Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. Budapest, 2007, 300 s. Pedagogicky pôsobil ako docent na univerzite v Pécsi a v Komárne.
 

 

Kontakt

jvarga@tti.huČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE