TÉMA TÉMA

Untitled Document

"Dlhé" 19. storočie sa z hľadiska vývoja religiozity, vzťahu štátu a cirkví ako aj vzájomných relácií jednotlivých náboženských spoločenstiev hodnotí v histórii veľmi protichodne. Bolo to najcirkevnejšie storočie alebo sa Francúzskou revolúciou začal nezastaviteľný proces ústupu náboženstva zo „scény" dejín?  Môžeme súhlasiť s názormi, že 19. storočie prinieslo v Európe nástup druhej konfesionalizácie? Vytláčanie náboženstva z verejného priestoru a komplikovanie ich vzťahu zo štátom viedlo cirkevné elity k výraznejšej aktivite, k inovácii pastoračných foriem, využívaniu nových médií a vcelku úspešnému obnoveniu cirkevnej disciplíny. Na druhej strane však po celé „storočie dlhšie ako sto rokov" dochádzalo pri formovaní kolektívnej ale i osobnej identity k relativizácii konfesionálného princípu v prospech etnického resp. občiansko-štátneho.

Forum Historiae 1/2015: Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí
Zostavovatelia: Peter Šoltés - Michal Kšiňan
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Michal Kšiňan, Ingrid Kušniráková, Erika Maliniaková, László Matus, Peter Olexák, Peter Šoltés, Jakub Štofaník
 
Forum Historiae 1/2015 "Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí" bolo podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Sociálny katolicizmus a sekularizácia

Untitled Document
Jakub Štofaník
Summary

Jakub Štofaník: Social Catholicism and Secularisation
The article examines the Catholic answer to such modern challenges such as industrialisation, urban sprawl, the accelerated growth of the working class and migrations in the territory of the Austro-Hungarian monarchy at the end of 19th and beginning of 20th century. From the perspective of Social Catholicism, which is understood primarily as a collective social practice present in society in various forms, the article contributes to the debate around the secularisation thesis and the role of religion in modern society. The study looks at the adaptation process from the first Kolping's movement, through the usage of the Social Catholic language by the political parties, to the establishment of the network of social catholic associations and trade unions. It analyses the transformation of Catholic participants that took part in debates about the ideal social order, as well their motivations, goals and interaction with society. Based on the role played by the Social Catholics in society, the conclusion offers possible limits and weaknesses of the secularisation approach.

Keywords

social catholicism, labour, religion, secularization, Austria-Hungary, turn of 19th and 20th centuries

Bibliografická informácia

Jakub Štofaník : Sociálny katolicizmus a sekularizácia. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Jakub Štofaník pôsobí v rámci medzinárodnej doktorskej školy na Max Planck Institute for Social Anthropology v Halle, ako aj na Ústave svetových dejín FF UK Praha. Venuje sa sociálnym a cirkevným dejinám prvej polovice 20. storočia.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2015/01 Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí