TÉMA TÉMA

Untitled Document

Cesta od deklarovania zásad demokracie k ich naplneniu v spoločnosti je behom na dlhé trate. Zhodnotiť jej úspešnosť alebo neúspešnosť možno zväčša s odstupom desaťročí a niekedy to trvá aj dlhšie. Inšpiratívnym príkladom takejto cesty bola dvadsaťročná existencia medzivojnovej Československej republiky, ktorej prischlo označenie „ostrov demokracie". V porovnaní s okolitými krajinami ním nepochybne aj bola. Ako každé budovateľské úsilie, aj prenášanie demokratických a republikánskych ideí do života spoločnosti aj tu narážalo na veľa problémov plynúcich z rôznorodých vnútropolitických i medzinárodných príčin. Ak rozmeníme na drobné veľkú a rozsiahlu tému vzťahu demokracia – spoločnosť – politika, dopracujeme sa k viacerým čiastkovým otázkam. Ako sa obyvateľstvo na Slovensku zžívalo s režimom parlamentnej demokracie, s budovaním občianskej spoločnosti? Ako reagovalo na prenikanie štruktúr politických strán do občianskej sféry? Čo signalizovali zásadné zmeny v republike na jeseň 1938 v stave demokracie? Podnety na zamyslenie nad týmito, ako aj nad ďalšími otázkami súvisiacimi s nastolenou témou prináša aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2010: Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku
Zostavovatelia: Jaroslava Roguľová
Preklady do angličtiny: Matej Hanula
Obrázok na titulnej strane: Ján Halaša, Vysoká politika (1942)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Valerián Bystrický, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ľubica Kázmerová, Vladimír Krivý, Michal Kšiňan, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

OBSAH OBSAH

« Späť

Sociálni demokrati kontra komunisti pred parlamentnými voľbami v 20. rokoch 20. storočia na Slovensku

Untitled Document
Linda Osyková
Summary

Linda Osyková: Social Democrats versus Communists before Parliamentary Elections in Slovakia during the 1920s

Two strong left wing tendencies- a socialist one and a communist one left significant mark in Slovakian politics during 20s of the 20th century. They used to form a unity, afterwards they became politic competitors. They agreed on some political topics but they disagreed on others diametrically.
It was possible to note disharmony between socialist and communist wings in Czechoslovak Social Democratic Worker's Party at the end of 1918. It was a reflection of international situation after World War I and events of 1917 in Russia when two wings were being established in the whole socialistic movement: reformist i.e. social democratic wing and revolutionary-communist one. They were divided mainly by their opinion on dictatorship of the proletariat preferred in Russia. The Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) originated from Social Democratic Party in 1921 and its nascency caused disruption of social democratic organizations in Slovakia due to the fact that a large number of their members entered KSC.
The election year of 1920 appertained to Social democrats. It had become the strongest political party in Slovakia, even the whole CSR since they won the parliamentary elections. General strong influence of socialistic and Bolshevik movements was spreading around all Europe in those times. It was not easy to accomplish pre-election promises and the party were weakened by departure of many members to a newly established communist party. The communist party took over agenda of social democrats but step out onto the path of more radical ways of election fight and obtaining of power in the state. KSC had experienced a huge success, mainly during 20s of the 20th century but social democracy managed to arise from thumps, it went over from coalitionist governmental circles to opposition and gained a new breath at the end of 20s in the 20th century.

Bibliografická informácia

Linda Osyková : Sociálni demokrati kontra komunisti pred parlamentnými voľbami v 20. rokoch 20. storočia na Slovensku. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Linda Osyková, PhD. je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV. Zaoberá sa politickými, sociálnymi a kultúrnymi dejinami Slovenska v medzivojnovom Československu, volebnými kampaňami politických strán, politickou socializáciou občanov, osobnosťami v politike, symbolickou a výtvarnou stránkou politiky, urbanistickou politikou štátu, budovaním sociálnej infraštruktúry (výstavba bytov, škôl a zdravotníckych zariadení) na Slovensku v období rokov 1918 – 1945. Je autorkou monografie Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR (Bratislava : Veda, 2012), spoluzostavovateľkou kolektívnej monografie Ideológia naprieč hranicami (Bratislava : Veda, 2015).  

Kontakt

histlidu@savba.sk

 ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938