TÉMA TÉMA

Untitled Document

Spôsoby, akými ľudia dávali najavo, že sa cítia byť v spoločnosti zbedačovaní, marginalizovaní, ponižovaní či znevýhodnení, boli rozmanité. Spravidla záviseli od intenzity pocitu ohrozenia a krivdy, od mentality a politickej kultúry dotknutej skupiny či vrstvy, ako aj od možností, ktoré im vládnuci režim dovolil využiť.
Medzivojnová republika nebola výnimkou. Či už išlo o násilné hladové búrky mestskej či vidieckej „spodiny" alebo kultivované protesty stredných vrstiev, spravidla signalizovali, kde sa nachádzali neuralgické body sociálnej súdržnosti a kde ležali prekážky na ceste k harmonickejšej spoločnosti. Reakcie štátu a spoločenských elít naopak ukazovali, do akej miery bola spoločnosť schopná sa vyrovnať so sociálnymi problémami, či ju posúvali vpred k dosiahnutiu svojich ideálov alebo ju priviedli k čoraz hlbšej paralýze. Načrtnutými aspektmi fenoménu sociálneho a politického protestu sa zaoberá Forum Historiae 2/2015.

Forum Historiae 2/2015: Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Sociálna situácia a politický konflikt vysokoškolského študentstva v 30. rokoch 20. storočia

Untitled Document
Tomáš Černák
Summary

Tomáš Černák: Social Situation and Political Conflict of University and College Students in Slovakia in the 30's of the 20th century
The study focuses on the social situation at Slovak university in the 30's of the 20th century, and especially the question of how academics, namely active functionaries of student associations, tried to solve this complex and complicated issue themselves. Poor social status in academic circles, high tuition fees or accommodation costs, its planned increase, the lack of accommodation facilities and few possibilities for getting a job after graduation, were all factors that influenced the growth of discontent among the university student population and in some cases led to radicalism. The tensions between students and government institutions increased especially after the second half of the 30's. Solutions to the emergency situation were largely under the influence of political interests.  Academic and national institutions were sceptical of the submitted solutions, which often resulted in negative discussions among academics themselves. Therefore the social status of university students logically reflected the political situation in Slovakia, which at that time was also radicalized.

Keywords

Student, social issues, unemployment, Slovak Association of Students, Comenius University, policy, academic societies

Bibliografická informácia

Tomáš Černák : Sociálna situácia a politický konflikt vysokoškolského študentstva v 30. rokoch 20. storočia. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Tomáš Černák, PhD., absolvoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a interné doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV, kde témou jeho dizertačnej práce bol politický vývoj na Slovensku po februári 1948. Vo svojom výskume sa zaoberá aj dejinami KSS a jej ve-dúcich predstaviteľov, osobnosťou Gustáva Husáka, cirkevnými dejinami, a taktiež športovou históriou. Je napríklad autorom monografie HUSÁK – Mladé roky Gustáva Husáka 1913-1939 a štúdií Viliam Široký a Jú-lius Ďuriš – rodinný pôvod, sociálne pomery a začiatky pôsobenia v komunistickom hnutí; Posledné dni života Gustáva Husáka a otázka jeho zmierenia s Bohom; Futbal a politika v ČSR počas roka 1948 na príklade fut-balových klubov AC Sparta a ŠK Bratislava; Fenomén futbalu v Trnave na príklade pamätných zápasov Spar-taka Trnava a desiatok ďalších vedeckých štúdií a popularizačných článkov.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938