TÉMA TÉMA

Untitled Document

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

Forum Historiae 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Obrázok na titulnej strane: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Dr. Enikő Csukovits, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška, Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A., Viliam Jablonický, PhDr. Hana Kližanová, akademik Attila Zsoldos, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Sobášnosť vo farnostiach ilavského dekanátu v rokoch 1801 - 1850

Untitled Document
Libor Bernát
Summary

Libor Bernát: Marriages in the Parishes of Ilava Deanery in 1801 – 1850

The article focuses on marriages in Ilava deanery which was composed from 11 parishes. The analysis is based on data from the catholic parish registers because the population was mostly Roman-catholic and there were less the 3 percent of Jews and people of the Augsburg confession. It deals not only with the number of weddings during particular years, but also during months. It also studies the number of marriages with exceptions, marriages of widows and widowers, home locations of engaged couples, their social status or occupation.

Keywords

marriages, Ilava deanery, parish registers, widows, 19th century, marriage

Bibliografická informácia

Libor Bernát : Sobášnosť vo farnostiach ilavského dekanátu v rokoch 1801 - 1850. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc. (*1958) študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Pur-kyně (teraz Masarykova Univerzita) v Brne históriu (1978 – 1982), filozofiu (1979 – 1984). V rokoch 1986 – 1990 bol interným vedeckým ašpirantom na Karlovej univerzite v Prahe. V rokoch 1990 – 1997 vyštudoval externe teológiu na Komenského evangelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Zaoberá sa najmä 16. a 17. storočím. Publikuje predovšetkým v časopisoch Studia Comeniana et Historica, Vlastivědný věstník moravský, Pedagogická revue, Jižní Morava, Slovenská štatistika a demografia a v ďalších. Z demografickej oblasti sa venuje najmä regionálnym dejinám Považia, kde spracoval monografiu o farnosti v Dubnici nad Váhom (2009). V súčasnosti pracuje ako stredoškolský pedagóg na gymnáziu v Dubnici nad Váhom.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska