TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Smutný príbeh zo smutných čias: dve vojny v rodinnom živote spisovateľky Terézie Vansovej

Untitled Document
Xénia Šuchová
Summary

Xénia Šuchová: A Sad Story from Sad Times: Two Wars in the Family Life of the Writer Tereza Vansová

The family history of the writer Tereza Vansová (1857-1942) was affected by two world wars. She lived through the Great War and World War II as an adult person – as the wife, later widow of an Evangelical pastor, socially engaged member of the Slovak intelligentsia aware of their national identity. There is no doubt that her distinguished position in society and her religion as well as her social status determined the character of her personal and family experience; furthermore, they influenced her conditions during and after the wars in terms of the applied "strategies of survival". In both war conflicts, Vansová´s opinions opposed the official establishment (first the Hungarian, and later on, the populists). In the revolutionary situation after World War I, she was one of the sincere supporters of the new Czechoslovak state and its democratic regime.
The traumatising experience, which she recorded in documents of personal character, is in many ways typical of the environment of Evangelical families. Its negative impact upon Vansová´s family life was intensified by the fact that she was a public figure, emancipated intellectual, fully responsible for the financial support of an incomplete, to a certain extent, rather atypical family.
The paper draws mainly on ego-documents: memories, correspondence, diaries, private records and marginal notes, put by the writer into contrast with documents of official provenience and other memoir literature.

Keywords

Terézia Vansová, World War I, World War II, family, women, slovak intelligentsia, strategies of survival

Bibliografická informácia

Xénia Šuchová : Smutný príbeh zo smutných čias: dve vojny v rodinnom živote spisovateľky Terézie Vansovej. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Xénia Šuchová, CSc. (1952 - 2012) pracovala v oddelení novších dejín HÚ SAV v Bratislave; pôsobila v pobočke HÚ v Banskej Bystrici. Zaoberala sa dejinami Slovenska v medzivojnovom období a riešila úlohy spojené s výskumom politického systému na Slovensku v rokoch 1918-1939 a postavenia Slovenska v Československej republike, venovala sa činnosti politických strán a osobností. V základnom výskume sa zameriavala najmä na oblasť verejnej správy na Slovensku. V prednáškovej a popularizačnej činnosti sa venovala kultúrno-spoločenskému vývoju v 20. storočí. V roku 2011 jej vyšla monografia Idea československého štátu na Slovensku 1918-1939 (Bratislava : Historický ústav SAV, 2011)


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE