TÉMA TÉMA

Untitled Document

Na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia nastúpili všetky krajiny v sovietskej sfére vplyvu cestu k pretvoreniu vidieka a poľnohospodárstva podľa sovietskeho modelu. Jeho násilné aplikovanie sprevádzala v Československu masová perzekúcia roľníkov a ich rodín. Vládnuci režim obhajoval svoje konanie voči nim „vyššími záujmami", jeho zmyslom však bola v prvom rade snaha o podriadenie si celej spoločnosti, v ktorej nebol priestor pre samostatne hospodáriaceho roľníka. Nástrojom tejto „prestavby" sa stali kolektívne poľnohospodárske výrobné organizácie, v Československu pomenované jednotné roľnícke družstvá. Cieľom predkladaného čísla Forum Historiae je upriamiť pozornosť na politický, ekonomický i spoločenský rozmer kolektivizácie ako fenoménu hospodárskych dejín, ktorý zasiahol a hlboko poznačil (nielen) slovenskú spoločnosť.

Forum Historiae 1/2016: (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie
Zostavovatelia: Martina Fiamová
Preklad z/do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Jazyková redaktorka (slovenský jazyk): Katarína Prekopová
Jazykový redaktor (český jazyk): Jan Hanzlík
Obrázok na titulnej strane: Letecký záber na vidiecku krajinu (1950, kataster Veľké Ripňany, okr. Topoľčany). Výrez z ortofotomapy (zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/).
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Viera Hlavová, Lukáš Novotný, József Ö. Kovács, Jiří Pernes, Katarína Popelková, Miroslav Sabol, Peter Slavkovský, Radek Soběhart, Jiří Urban, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Slovenský roľník v 20. storočí

Untitled Document
Peter Slavkovský
Summary

SLAVKOVSKÝ, Peter: The Slovak Peasant in the 20th Century

In the 20th century, Slovak peasants underwent radical changes in their lifestyles, as they were forced to cope, during a historically short period, not only with the residues of feudalism in the Slovak countryside while seeking some perspectives for their life strategies, but also with the problems of modernisation, including in the European Union context at the end of the 20th century.

The cultural system of pre-industrial communities is characterised by high stability. This also applies to the Slovak countryside before the beginning of the 20th century. The environment of traditional agrarian social groups (peasant families, village communities) entailed regulating standards based on cultural models. The first half of the 20th century represented the end of this continual development of agrarian culture in Slovakia and of the way of life of traditional patriarchal peasant families.

The social and political changes after 1948 interrupted the development of the agrarian culture and the lifestyles of the rural population. The collectivisation of agriculture was perceived as a political and economic problem, without respecting the social, cultural and psychological context which could influence the thinking and acting of rural people. The failure to understand the idea of cooperatives and the ideologisation of the economic issues of the countryside had an impact on the formulation of the life strategies of individual generations. Slovak ethnography and museology found themselves in a difficult noetic situation, as they were ordered by the contemporary political elites to scientifically capture and interpret this socially highly structured process from the perspective of historical materialism. 

The scientific interpretation of the period after 1989, so difficult for the Slovak countryside, showed that scientists also form a part of a social environment which conditions their perception and interpretation of social reality.

Keywords

Agriculture, Traditional agrarian culture, Collectivization, Ethnography

Bibliografická informácia

Peter Slavkovský : Slovenský roľník v 20. storočí. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Peter Slavkovský, DrSc., emeritný vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV. Predmetom jeho vedeckého záujmu bola tradičná agrárna kultúra a predindustriálne spôsoby dopravy, ich prírodné, historické a hospodársko-sociálne kontexty, zahraniční Slováci a dejiny etnografie. Okrem desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov je autorom monografií: Roľník a jeho práca. Tradície poľnohospodárskej výroby slovenského ľudu (1989), Etnograficky atlas Slovenska (1990, redaktor, spoluautor), Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1., 2. (1995, vedúci autorského kolektívu), Tradičná agrárna kultúra Slovenska. Pestovanie poľnohospodárskych plodín – regionálne a technologické aspekty (1998), Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry (2000, spoluautor), Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase (2002), Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe (2006, spoluautor), Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe (2009), Svet roľníka. Agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického výskumu (2011), Slovenská etnografia (2012), Slovenský roľník – pramene k štúdiu spôsobu života (2013), S nošou za industrializáciou krajiny. Tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku (2014).