TÉMA TÉMA

Untitled Document

Spôsoby, akými ľudia dávali najavo, že sa cítia byť v spoločnosti zbedačovaní, marginalizovaní, ponižovaní či znevýhodnení, boli rozmanité. Spravidla záviseli od intenzity pocitu ohrozenia a krivdy, od mentality a politickej kultúry dotknutej skupiny či vrstvy, ako aj od možností, ktoré im vládnuci režim dovolil využiť.
Medzivojnová republika nebola výnimkou. Či už išlo o násilné hladové búrky mestskej či vidieckej „spodiny" alebo kultivované protesty stredných vrstiev, spravidla signalizovali, kde sa nachádzali neuralgické body sociálnej súdržnosti a kde ležali prekážky na ceste k harmonickejšej spoločnosti. Reakcie štátu a spoločenských elít naopak ukazovali, do akej miery bola spoločnosť schopná sa vyrovnať so sociálnymi problémami, či ju posúvali vpred k dosiahnutiu svojich ideálov alebo ju priviedli k čoraz hlbšej paralýze. Načrtnutými aspektmi fenoménu sociálneho a politického protestu sa zaoberá Forum Historiae 2/2015.

Forum Historiae 2/2015: Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Slovenské kresťanské odborové hnutie v sociálnom dialógu a konfrontácii

Untitled Document
Milan Katuninec
Summary

Milan Katuninec: The Slovak Christian trade union movement in social dialogue and confrontation
The following study deals with the activities of Christian Social Workers' organizations and Christian trade union movements operating in Slovakia in the first half of the 20th century. The Social Democratic Party of Hungary had gained a dominant position in the trade union movement in Hungary. Discrepancies between the Slovak Social Democrats and Catholic priests were weakened by their common interest in improving the social status of the Slovaks. The Social Democrats also became the strongest political group in the First Czechoslovak Republic. After losing their dominant political position, they retained a leading position in the trade union movement. Various Christian trade union organizations operated in Slovakia. The Slovak Christian Social Trade Union Association of Workers' gradually gained the most important position among them. It was under the influence of the Slovak People's Party. The study offers a picture of the cooperation and conflicts of the Slovak Christian Social Trade Union Association of Workers' with others trade union organizations. The author also turns his attention to the social and political struggles of this trade union movement within the Slovak People's Party. After the breakup of the Czechoslovak Republic, the Christian trade unions were the only legally operating Slovak trade union organizations, but they still had to end their activity in the period of the Slovak Republic.

Keywords

Christian trade union movement in Slovakia, Papal social encyclicals, Slovak People's Party, Czechoslovak Republic

Bibliografická informácia

Milan Katuninec : Slovenské kresťanské odborové hnutie v sociálnom dialógu a konfrontácii. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. (1960) pôsobí na Katedre politológie, prednáša a publikuje o politických dejinách Slovenska, sociálnej politike a vzťahu medzi etikou a politikou.  Z knižných diel možno spomenúť:  Dejiny Spolku sv. Vojtecha (2004), Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku (2006), Civic Responsibility in a Democracy of Values (2007), Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu (2009, 2010), Zlyhania a nádeje demokracie v Európe (2011).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938