TÉMA TÉMA

Untitled Document

Cesta od deklarovania zásad demokracie k ich naplneniu v spoločnosti je behom na dlhé trate. Zhodnotiť jej úspešnosť alebo neúspešnosť možno zväčša s odstupom desaťročí a niekedy to trvá aj dlhšie. Inšpiratívnym príkladom takejto cesty bola dvadsaťročná existencia medzivojnovej Československej republiky, ktorej prischlo označenie „ostrov demokracie". V porovnaní s okolitými krajinami ním nepochybne aj bola. Ako každé budovateľské úsilie, aj prenášanie demokratických a republikánskych ideí do života spoločnosti aj tu narážalo na veľa problémov plynúcich z rôznorodých vnútropolitických i medzinárodných príčin. Ak rozmeníme na drobné veľkú a rozsiahlu tému vzťahu demokracia – spoločnosť – politika, dopracujeme sa k viacerým čiastkovým otázkam. Ako sa obyvateľstvo na Slovensku zžívalo s režimom parlamentnej demokracie, s budovaním občianskej spoločnosti? Ako reagovalo na prenikanie štruktúr politických strán do občianskej sféry? Čo signalizovali zásadné zmeny v republike na jeseň 1938 v stave demokracie? Podnety na zamyslenie nad týmito, ako aj nad ďalšími otázkami súvisiacimi s nastolenou témou prináša aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2010: Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku
Zostavovatelia: Jaroslava Roguľová
Preklady do angličtiny: Matej Hanula
Obrázok na titulnej strane: Ján Halaša, Vysoká politika (1942)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Valerián Bystrický, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ľubica Kázmerová, Vladimír Krivý, Michal Kšiňan, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

OBSAH OBSAH

« Späť

Slovenská národná strana a fašizmus v medzivojnovom období

Untitled Document
Jaroslava Roguľová
Summary

Jaroslava Roguľová: The Slovak National Party and Fascism during the Interwar Period

Attitude of Slovak National Party (SNS) to fascism during the interwar period was determined by its basic political principle – nationalism, as well as by its political and ideological construct, through which the party interpreted situation at home and abroad. The view of SNS was that after WW I the political shift to the left together with internationalism led to increased preferences of class interests and less accent to the needs of the whole nation. SNS, in terms of this construct and as a result of government policy and programs of its parties which supported professional and international principles, considered worsening economic and social impact of economic crisis as well as a significant influx of the population in Slovakia to the ideas of left-wing radicalism. The party perceived Fascism as a response to these conditions. According to SNS, this ideology declared to solve the problems of the whole national community and not only partials problems of classes.
In addition to nationalist themes of the Italian Fascism, SNS dealt during the 1920s with other elements of its ideology, e. g. anti-communism, anti-liberalism or conservatism. In this sense, the party positively assessed the social and political program of Czech fascism. A key point of possible co-operation between SNS and Czech powers leaning to fascism (especially NOF) was their attitude to the problem of Slovak national independence. Since this issue remained unsolved, the co-operation was not widely developed. SNS inspired by Italian example set up its own organization JSJ, but it was not successful.
Attitude of SNS to fascism at the turn of the 1920s and the 1930s was developed under the influence of a progressively aggressive Fascist and Nazi policies. The party highlighted the fact that nationalism in the practical politics of nation states – Italy and Germany – led to a clear threat not only for the persecution of the domestic population, but also to a threat for political stability in Europe and in the world built on the Versailles peace system. In general, these undemocratic states used the aggressive nationalism and aggressive policy that could have had negative consequences for the security of the states built on security principles guaranteed after WW I.
Evolution of the SNS to fascism led from affection and sympathies to rejection of nationalist politics of aggressive states. It led to urgent appeal to the world powers not to accept revisionist demands which could initiate dangerous precedents in international politics. These demands could also damage the post-war order and could have become a threat for stability and security of the Czechoslovak Republic including Slovakia as its part.

Bibliografická informácia

Jaroslava Roguľová : Slovenská národná strana a fašizmus v medzivojnovom období. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV, pracuje na oddelení novších dejín. Zaoberá sa spoločensko-politickými dejinami prvej polovice 20. storočia, sústreďuje sa na výskum Slovenskej národnej strany v medzivojnovom období, problematiku autonomizmu, česko-slovenských vzťahov, ideologických vplyvov na slovenskú politiku. Je autorkou knihy Slovenská národná strana 1918 - 1939 (Bratislava, 2013).

Kontakt

histrogo@savba.sk

 ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku