TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Šľachta v malokarpatských mestách v ranom novoveku (16. - 18. storočie)

Untitled Document
Michal Duchoň
Summary

Michal Duchoň. The Nobility in Little Carpathian Towns in Early Modern History (16th – 18th centuries)

The study deals with the issue of the presence of nobles in three towns – Modra (Modor, Modern, Modorinum), Pezinok (Bazin, Bösing, Bazinium) Svätý Jur (Szentgyörgy, Sankt Georgen, Sanctus Georgius) – located under the slopes of the Little Carpathians mountain range. The author studies the motivations that caused the members of the middle and lower Hungarian nobility settle down in towns, as well as the reactions of the town and municipality to this trend. A mode of coexistence that would be acceptable for both sides and that would not harm the town's economic and political interests and at the same time would respect the privileges of the nobility, was searched for in the following period. It was found during the 17th century, this being evident from statutes from the second half of the 17th century that regulated the relationship between the town and nobility, as well as the fact that the majority of positions in the municipalities of these towns was held by noblemen or nobilitated burghers. Never-ending sources of serious conflict were the free mansions and their owners who robbed the town of much of its income from wine and beer. State-implemented counter-reformation, propagated mainly by the Catholic noble families that resided in towns, significantly intervened with the town as an entity, its functioning and municipality.

Keywords

Little Carpathian towns; nobilitation; counter-reformation; town municipality; burghers

Bibliografická informácia

Michal Duchoň : Šľachta v malokarpatských mestách v ranom novoveku (16. - 18. storočie). In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Michal Duchoň, PhD. pracuje v Archíve mesta Bratislavy ako archivár. Venuje sa problematike mestských dejín raného novoveku, historickej kriminológii a dejinám každodenného života. Je spoluautorom vedeckej monografie Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku (2014).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE