TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Šľachta a mestá, heraldicko-genealogické aspekty

Untitled Document
Jozef Novák
Summary

Jozef NOVÁK: Nobility and Towns, Heraldic and Genealogical Aspects

The author examines regional monographs (especially dealing with the history of towns and communities), the number of which has significantly increased in contemporary historiography. The text is focused on the content, particularly the structure of these publications. The comparative aspect was especially utilized to point out the specifics of monographs written during the communist era. The author suggests several points for the future research. In regard to genealogical charts, he points out the need for observation of the family relationships of the former community owners, as they might have been close relatives despite having different surnames. If this is not taken into account, there might be an inaccurate portrayal of estate relations in particular regions. Proper attention should be also paid to sacral buildings. The author highlights the importance of heraldic and sphragistic research. He especially discusses sphragistics in detail when he emphasizes the multiple specifics of town seals and their informative value as a historical source.

Keywords

regional historiography; history of towns and communities; auxiliary sciences of history; genealogy; heraldry; sphragistics

Bibliografická informácia

Jozef Novák : Šľachta a mestá, heraldicko-genealogické aspekty. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Prof. PhDr. Jozef Novák DrSc. (* 22. november 1930, Vrútky) je slovenský heraldik a genealóg, vysokoškolský pedagóg.
Kľúčové postavenie vo vedeckom výskume, tvorbe a publicistike má heraldika, osobitne heraldika komunálna a heraldika šľachtických rodov. Je považovaný za zakladateľa systematického heraldického výskumu na Slovensku. Jeho dielo Slovenské mestské a obecné erby je prvou heraldickou monografiou na Slovensku. Na oblasť komunálnej heraldiky neskôr nadviazal prácou Erby a vlajky miest na Slovensku.
Problematikou šľachtických erbov sa zaoberá dvojzväzkové dielo Rodové erby na Slovensku, obsahujúce genealogicko-heraldickú analýzu pečatí slovenských a na Slovensku pôsobiacich šľachticov z obdobia od konca 16. storočia do 18. storočia. Toto dielo je prvým priekopníckym dielom na úseku úpravy písania priezvisk uhorských rodov pochádzajúcich zo Slovenska v duchu slovenského jazyka. Ďalšie dielo, v ktorom sa venoval J. Novák problematike šľachtickej heraldiky je Lexikón erbov šľachty na Slovensku, v ktorom sa zameral na šľachtu Liptovskej stolice.
Okrem týchto prác je autorom kníh, štúdií a článkov, venovaných aj ostatným pomocným vedám historickým. Je tiež autorom desiatok hesiel z obalsti heraldiky, sfragistiky, genealógie, numizmatiky v rôznych encyklopedických dielach.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici