TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Skúsenosť krajín V4 s environmentálnym stalinizmom ide do sveta

Untitled Document
Pavol Jakubec
Recenzovaná publikácia

OLŠÁKOVÁ, Doubravka, (ed.). In the Name of the Great Work: Stalin´s Plan for Transformation of Nature and Its impact in Eastern Europe [The Environment in History: International Perspectives 10]. New York; Oxford : Berghahn, 2016, x+311 s. ISBN 978-1-78533-252-4

Bibliografická informácia

Pavol Jakubec : Skúsenosť krajín V4 s environmentálnym stalinizmom ide do sveta. In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Pavol Jakubec (1983) po štúdiu histórie a nórskeho jazyka a literatúry na Univerzite Karlovej v Prahe a na univerzite v Oslo pôsobí ako doktorand na univerzite v Göteborgu. Venuje sa dejinám medzinárodných vzťahov, dejinám strednej Európy a Škandinávie v 19. a 20. storočí a dejinám exilu. Publikoval viacero odborných článkov a recenzií doma i v zahraničí, spolupracoval s Encyklopedickým ústav SAV.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti