TÉMA TÉMA

Untitled Document

V posledných rokoch historici stále viac spochybňujú uzatvorenie prímeria ako definitívny predel, ktorý oddeľuje vojnový stav od mierového. Štáty často mobilizovali všetok svoj potenciál a možnosti, produkovali propagandu, oslavovali hrdinov, len aby porazili nepriateľa; rodiny prichádzali o otcov, synov, manželov či bratov; mnohí vojaci sa vracali domov zmrzačení a pod. Takéto procesy a udalosti nemožno zastaviť alebo zabudnúť na ne podpisom prímeria, aj keď na túto udalosť drvivá väčšina populácie čakala. Vojnový stav sa z právneho ani vojenského hľadiska nekončí prímerím. Koncept vystúpenia z vojny (sortie de guerre) chce uchopiť tento zložitý proces, ktorý má svoje vlastné trvanie a logiku. Historici z krajín Vyšehradskej štvorky a Francúzska ho v aktuálnom čísle Forum Historiae aplikujú na najväčšie vojenské konflikty 19. a 20. storočia, teda napoleonské vojny a dve svetové vojny.

Forum Historiae 2/2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu
Zostavovatelia: Bohumila Ferenčuhová – Michal Kšiňan. V spolupráci s Antoinom Marèsom a Milenou Lenderovou
jazyková úprava: Katarína Kubáňová
PREKLADY A KOREKTÚRA ANGLICKÉHO JAZYKA: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
KOREKTÚRA ČESKÉHO JAZYKA: Barbora Machková
PREKLADY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA: Silvia Ruppeldtová, Kornélia Ševčíková
obrázok na titulnej strane: Ľudia v parížskych uliciach oslavujú koniec vojny, 11.11.1918
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Stéphane Audoin-Rouzeau, Bohumila Ferenčuhová, Robert Frank, Gusztáv Kecskés D., Dušan Kováč, Michal Kšiňan, Milena Lenderová, Antoine Marès, Katarína Mešková Hradská, Marek Mikołajczyk, Marie-Pierre Rey
 
Forum Historiae 2/2018 „Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu" bolo podporované z projektu VEGA 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese a Francúzskym inštitútom na Slovensku (Institut français de Slovaquie).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Skončilo sa vystúpenie (Francúzska) z prvej svetovej vojny?

Untitled Document
Stéphane Audoin-Rouzeau
Summary

AUDOIN-ROUZEAU, Stéphane: Is the Exiting (by France), from World War I, Over Yet?

To start, the author asks a thought-provoking question – whether France has definitively exited World War I. He defends the methodological approach to exiting the war, which may better render the complexities of the reconciliation of the war experience than the oft-used term the post-war period. He deals with the different amounts of time taken, and especially the persisting grief from the loss of loved ones which carries over into the later generations and in such a way the Great War still seems to be relevant even today. He links the renewal of interest in the memory of the Great War in the 1990s with the end of the Cold War, which he considers to be the final expression of World War I. The revival of interest in the memory of the Great War can be seen particularly in regard to the centenary, although at this point it is still too early to assess its impact.

Keywords

exiting wars, France, World War I, historiography, grief and trauma

Bibliografická informácia

Stéphane Audoin-Rouzeau : Skončilo sa vystúpenie (Francúzska) z prvej svetovej vojny?. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Stéphane Audoin-Rouzeau
École des Hautes Études en Sciences Sociales
105 Boulevard Raspail
75006 Paris

Kontakt

sar@ehess.fr