TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vedecké aktivity v rámci slovenskej národoveckej society pred rokom 1918 sú často charakterizované ako amatérske a nadšenecké. Toto hodnotenie je v mnohých ohľadoch oprávnené, pričom jednu z hlavných príčin treba vidieť v absencii inštitucionálneho zázemia, nevyhnutného pre profesionalizáciu a špecializáciu jednotlivých vedeckých aktivít slovenskej inteligencie. Zásadný politický medzník, ktorý predstavuje rok 1918, sa celkom prirodzene významným spôsobom odzrkadlil aj v rámci dejín vedy na Slovensku, ktoré sa po prvýkrát konštituovalo ako územnosprávna jednotka v novom štáte.
Cieľom tohto čísla Forum Historiae je ponúknuť analýzu inštitucionálnych predpokladov vývoja vedy na Slovensku po roku 1918 prostredníctvom doposiaľ nepreskúmaných, resp. málo známych aspektov.

Forum Historiae 1/2011: Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po roku 1918
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Milan Ducháček, PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Adam Hudek, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Miroslav Sabol, PhD., prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Sabol, Miroslav: Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948

Untitled Document
Ivan Kamenec
Recenzovaná publikácia

Sabol, Miroslav: Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938-1948. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010, 180 s. ISBN: 978-80-89396-07-8

Bibliografická informácia

Ivan Kamenec : Sabol, Miroslav: Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. je pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu politických a kultúrnych dejín Slovenska v 20. storočí, s osobitným prihliadnutím na problematiku politického systému vojnovej Slovenskej republiky. Obzvlášť sa špecializuje na spracúvanie tematiky holokaustu na Slovensku v kontexte širšieho spoločenského vývoja. Medzi jeho najdôležitejšie vedecké práce patria monografie: Po stopách tragédie (1991, v r. 2007 aj v anglickom preklade); Slovenský štát (1992, v 1994 aj v maďarskom preklade pod názvom Trauma); Tragédia politika, kňaza a človeka – Jozef Tiso (1998, v 2001 aj v poľskom preklade); Hľadanie a blúdenie v dejinách (2000); Slovenský štát v obrazoch (2007); Spoločnosť, politika historiografia. Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí (2009).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE