TÉMA TÉMA

Untitled Document

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

Forum Historiae 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Obrázok na titulnej strane: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Dr. Enikő Csukovits, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška, Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A., Viliam Jablonický, PhDr. Hana Kližanová, akademik Attila Zsoldos, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Rodinné väzby v prostredí mestských elít na príklade Modry, Pezinka a Svätého Jura v rokoch 1600 - 1720

Untitled Document
Michal Duchoň
Summary

Michal Duchoň: Family Relationships among Town's Elites: A Case Study from Modra, Pezinok and Svätý Jur during the Years 1600 - 1720

Family relationships played a significant role among the members of town's elites. Marriage was one of the key tools for family continuity. Creating new personal and family connections, marriages strengthened existing social, economic and political relationships. Marriages gave legitimacy for the new born children, concentrated property and created continuity of elite per se.
According to their property, education and social status, the elites from the Little Carpathian towns played key roles in their administration. The highest administration positions and positions in town councils were in their hands. The source of their property was viniculture. Little Carpathian towns attracted nobles, too. Members of this social class came there to find employment in offices or to create relationships with wealthy townspeople's families. However, during the 17th century the Little Carpathian elites did change. Some of the older elites which controlled the towns during the 16th century had lost their positions. Their place was filled in by new elites emerging from newcomer families or from intellectuals. The original religious unity of the protestant town's elites was dismantled. Those families started to create completely new relations. Connections among the families in towns and even between the towns themselves at the end of the 17th century were so strong that almost all wealthy townspeople had been relatives.

Keywords

town's elites, Little Carpathian towns, town's administration, viniculture, 17th-18th century, family relationships

Bibliografická informácia

Michal Duchoň : Rodinné väzby v prostredí mestských elít na príklade Modry, Pezinka a Svätého Jura v rokoch 1600 - 1720. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Michal Duchoň, PhD. pracuje v Archíve mesta Bratislavy ako archivár. Venuje sa problematike mestských dejín raného novoveku, historickej kriminológii a dejinám každodenného života. Je spoluautorom vedeckej monografie Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku (2014).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)