TÉMA TÉMA

Untitled Document

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

Forum Historiae 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Obrázok na titulnej strane: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Dr. Enikő Csukovits, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška, Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A., Viliam Jablonický, PhDr. Hana Kližanová, akademik Attila Zsoldos, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Rodinné pomery v Uhorsku na konci stredoveku

Untitled Document
Enikő Csukovits
Summary

Csukovits Enikő: Family Conditions in the Kingdom of Hungary at the End of the Middle-Ages

We have only very few sources from the medieval period which can be used for research and reconstruction of families. These are mostly tax registers which don't allow us to make exhaustive demographic analyses. The author uses published tax registers from Košice, Keresztúr, Alsónyék, Sziget and Bardejov to compare demographic situation in those localities. She analyzes differences and similarities and underlines problematic aspects of coefficients used for calculation. Using some less traditional source – parish register of the Fraternity of the Holy Ghost in Rome – she adds some other data to the mosaic of late medieval demographic picture. Summarizing those results she makes a conclusion that family of 3-5 members and therefore 1-3 children was typical for the late Middle Ages. There was a large disproportion between the number of boys and girls. The number of children in towns was lower then in villages, multigenerational households or households with multiple families were rare.

Keywords

demography, family structure, household structures, number of children, 16th century

Bibliografická informácia

Enikő Csukovits : Rodinné pomery v Uhorsku na konci stredoveku. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Dr. Csukovits Enikő PhD. je vedúcou vedeckou pracovníčkou oddelenia stredoveku Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Jej vedecký záujem sa sústreďuje na politické a spoločenské pomery 14. – 15. storočia a na dejiny kultúry. Okrem niekoľkých desiatok vedeckých štúdií je zostavovateľkou viacerých publikácií (Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13. – 17. storočí. Prešov – Bratislava, 2005 – aj v maďarskej verzii; Mátyás és a humanizmus. Budapest : Osiris Kiadó, 2008) a je autorkou monografií Középkori magyar zarándokok. Budapest, 2003; Az Anjouk birodalma 1301 – 1387. Budapest : Kossuth Kiadó, 2009. 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska

2012/02 Etnické stereotypy v historickom výskume