TÉMA TÉMA

Untitled Document

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

Forum Historiae 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Obrázok na titulnej strane: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Dr. Enikő Csukovits, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška, Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A., Viliam Jablonický, PhDr. Hana Kližanová, akademik Attila Zsoldos, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Rodinná kronika Jána Jablonického a obraz života na západnom Slovensku v 19. a 20. storočí

Untitled Document
Viliam Jablonický
Summary

Viliam Jablonický: The Family Chronicle of Ján Jablonický and His Representation of Everyday Life in Western Slovakia during the 19th and 20th Centuries 

In the final years of his life Ján Jablonický wrote his memoirs which can serve as a chronicle of the life at the end of the 19th and almost complete 20th century. From his subjective point of view he records not only the events around his hometown – Jaslovské Bohunice, but also in much larger region and in the world. He describes his childhood and the everyday life in a village, different manual labors, habits and traditions and even his school attendance. The article describes lot of already forgotten but ethnologically interesting traditions connected to various holidays (mostly marriages) which are no longer carried out. Special attention is paid to religious life in which Jablonický was involved particularly thanks to his role as a sexton. The life in the village was marked by the two world wars. In his chronicle, Jablonický describes looting of the Jewish property, new administrative divisions after the war, collectivization and the difficulties it brought. He also describes introduction of new machines and gadgets and even new agricultural crops and the reaction of population to those changes. Large portion of the article describes family relationships and individual family members, their activities, destinies and participation in the social life of the village. The article offers a fascinating example of "oral history" and the survey of a family life which is also an interesting testimony about this time period.

Keywords

chronicle, a family chronicle, memoirs, Jablonický, countryside, western Slovakia

Bibliografická informácia

Viliam Jablonický : Rodinná kronika Jána Jablonického a obraz života na západnom Slovensku v 19. a 20. storočí. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Viliam Jablonický - publicista, kritik, historik kultúry a umenia. Redigoval literárne a kultúrne rubriky Hlas ľudu, Revue svetovej literatúry, Film a divadlo, Slovenský denník, Most - založený v Clevelande 1954. Publikoval vo všetkých publicistických žánroch doma a v zahraničí. Je a bol členom /aj výborov/ viacerých kultúrnych, vedeckých, historických, spisovateľských a novinárskych spoločností. Samostatne vydal diela Filmár Viktor Kubal (1993), spoluautorsky sa podieľal na vyše štyroch desiatkach titulov zameraných na históriu filmu a umenia, kultúrno-historické témy s dôrazom na úlohu osobností v našich dejinách, vrátane pôsobenia v exile a zahraničí. Podnecoval a dotváral písanie rodinných a iných memoárov. Spoluatorsky sa podieľal na dokumen-tárnych filmoch. 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska