TÉMA TÉMA

Untitled Document

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

Forum Historiae 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Obrázok na titulnej strane: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Dr. Enikő Csukovits, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška, Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A., Viliam Jablonický, PhDr. Hana Kližanová, akademik Attila Zsoldos, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Rod Pálkovcov v premenách doby

Untitled Document
Zdenko Ďuriška
Summary

Zdenko Ďuriška: The Clan Pálka and its Changes over the Centuries

The family of Pálka played a significant role in cultural and economic development of the Liptov region and also in politics of the country. We can follow the destiny of the family members from the beginning of the 18th century when they had been living in Vrbica and Vrbický Hušták. Lot of family members had been occupied as shoemakers and tanners and only later as merchants. They took part in the national movement, gave it their financial support and participated in publishing of literature. During the World War II, several family members were forced to exile and took part in resistance. Some of them participated in the Slovak national uprising. The family enterprise was nationalized and several family members chose to live abroad, others had been persecuted by communists. Women from the Pálka family also played a significant role in corporate and cultural life. Some of them were mothers of important and well-known personalities (Makovický, Stodola and others). The family members live today in all corners of Slovakia and in other countries and have chosen various career options.

Keywords

the family of Pálka, Liptov region, cultural life, economy, 18th-20th century

Bibliografická informácia

Zdenko Ďuriška : Rod Pálkovcov v premenách doby. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Zdenko Ďuriška je pracovníkom Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava predovšetkým na genealogický výskum významných slovenských rodov a ich predstaviteľov. Je autorom množstva vedeckých štúdií a biografických článkov napr. o rodoch Galandovcov, Godrovcov, Čaplovičovcov, Holéciovcov, Uramovcov, Pietrovcov a iných. Vydal monografiu Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov (Martin : Slovenská genealogická spoločnosť 2007), Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti. (Martin : MS – mesto Martin – SNK 2007) a viaceré ďalšie publikácie.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska