TÉMA TÉMA

Untitled Document

Čo je predmetom historického textu? Akým spôsobom sú prezentované výsledky historických výskumov? K čomu vlastne tieto výskumy referujú? Odpovede na tieto otázky hľadajú teoretici histórie, zatiaľ čo samotní historici ich spravidla (prinajmenšom v kontexte slovenskej inštitucionalizovanej historiografie) ignorujú. Jedným z najviac viditeľných dôsledkov tejto absencie teoretickej reflexie je recyklovanie zaužívaných historiografických stereotypov, samozrejmé používanie pojmov a schém, ktorých obsah je z analytického hľadiska často pochybný, resp. neudržateľný. Pokiaľ chceme eliminovať produkciu historických poznatkov tohto druhu, je nevyhnutná teoretická reflexia historikov o povahe vlastnej disciplíny. Tento cieľ si pred seba kladie aj toto číslo Forum Historiae. Prináša sedem štúdií a tri recenzie, ktoré rôznym spôsobom analyzujú implikácie naratívnej formy a ideologickej podmienenosti historického textu pre povahu historického poznania.

Forum Historiae 2/2009: Historická narácia, ideológia a historiografia
Zostavovatelia: Karol Hollý
Preklady z poľštiny: Karol Hollý, Miroslav Zumrik
Preklady z angličtiny: László Vörös, Eugen Zeleňák
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Ewa Domańska, Juraj Dvorský, Karol Hollý, Piotr H. Kosicki, Alexander Maxwell, Jan Mervart, Herman Paul, Jan Pomorski, Jan Randák, Eugen Zeleňák
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Rastislav Kožiak - Juraj Šuch - Eugen Zeleňák: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín.

Untitled Document
Jan Mervart
Recenzovaná publikácia

Rastislav Kožiak – Juraj Šuch – Eugen Zeleňák. Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava : Chronos 2009, 304 s. ISBN 978-80-89027-28-6

Bibliografická informácia

Jan Mervart : Rastislav Kožiak - Juraj Šuch - Eugen Zeleňák: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín.. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Jan Mervart, PhD. v Historickom ústave Filozofickej fakulty Univerzity Hradec Králové a na Filozofickom ústave Akadémie vied Českej republiky. Špecializuje sa na film v historickej vede a na najnovšie čsl. dejiny.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia