TÉMA TÉMA

Untitled Document

Téma politického myslenia v rámci slovenského národného hnutia v rokoch 1848 – 1914 je produkcii slovenských historikov za posledné roky skôr okrajovou. Túto problematiku však určite nemožno považovať za uspokojivo spracovanú. Naopak ponúka veľmi dobrý bádateľský a interpretačný potenciál. Jej pramenná základňa poskytuje množstvo ešte doposiaľ neprebádaného materiálu, a na druhej strane, existuje viacero na prvý pohľad uspokojujúco spracovaných problémov, ktoré možno interpretovať kvalitatívne novým spôsobom. Tieto skutočnosti nás motivovali pri výbere novej témy Forum Historiae. Pripravili sme sedem vedeckých štúdií (a dve recenzie), ktoré z rôznych uhľov pohľadu analyzujú konkrétne politické, resp. národno-ideologické koncepcie a fenomény. Hoci nepredkladáme ucelené spracovanie danej problematiky, ponúkané texty prinášajú viacero originálnych náhľadov a nových interpretácií a prispievajú k hlbšiemu poznaniu ideového a ideologického zázemia slovenského národného hnutia v danom období. Veríme, že tieto texty zaujmú širšiu odbornú obec a budú impulzom k ďalším novým spracovaniam tejto zaujímavej problematiky. 

Forum Historiae 2/2013: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD. - Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD.
Preklady z maďarčiny: Mgr. Diana Duchoňová; PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD. MA; PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Dana Hučková, CSc.; PhDr. Tomáš Jahelka; Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.; PhDr. Pavol Krištof, PhD.; Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.; MSc. László Matus; PhDr. Peter Rusnák, PhD.; Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
 
Forum Historiae 2/2013 "Slovenské politické myslenie 1848 - 1914" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Rasa, národ alebo ľud? Reflexie maďarizácie v prostredí Starej školy, slovenského katolicizmu a hlasistov

Untitled Document
Miloslav Szabó
Summary

Miloslav Szabó: Race, Nation or People? Reflections on Magyarization by the Slovak Old School, Political Catholicism and the Hlasists

The study deals with the impact of the racial discourse on the nationality question in Hungary during the age of dualism between 1867 and 1918. In particular, it is concerned with the images of the so called Magyarization produced by the Slovak national movement. In the 1870s and 1880s the Slovak nationalists tried to prove that the Slovaks who allegedly had belonged to the "Aryan" race could have not be assimilated by the "inferior" races as the oriental Magyars. This partially changed at the turn of the 19th to the 20th century, as the Slovak national ideology increasingly overlapped with the antisemitism. Slovak conservatives but also catholic and liberal populists portrayed the Hungarian Jewry, which they identified with the orientalized "Jewish race", as the epitomization of the Magyarization that became a "Jewish issue". In this view the Magyarization would be a threat not just to the Slovaks but to the Magyar "people" as well.
 

Keywords

racial discourse, nationalism, anti-Semitism, the Slovak Old School (political movement), political Catholicism, the Hlasists

Bibliografická informácia

Miloslav Szabó : Rasa, národ alebo ľud? Reflexie maďarizácie v prostredí Starej školy, slovenského katolicizmu a hlasistov. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Miloslav Szabó, PhD., pôsobí v Historickom ústave SAV v rámci projektu SAS PRO. Zaoberá sa dejinami rasizmu, antisemitizmu a nacionalizmu v Nemecku a strednej Európe v 19. a 20. storočí, ako aj intelektuálnymi dejinami. Je autorom monografií Boh v ofsajde (Bratislava: Kalligram, 2004),  Rasa a vôľa. Alfred Rosenberg a Mýtus 20. storočia (Bratislava: Kalligram, 2004) a Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922)(Bratislava : Kalligram, 2014). V uplynulých rokoch pracoval na výskumnom projekte o slovenskom národnom hnutí a antisemitizme v rokoch 1875 až 1922. Z novších publikácií: „Židovská otázka" na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky (Střed/Centre, roč. 3, 2011, č. 2, s. 59–81), Vertraute Feindbilder. Die trans-nationalen Bezüge des slowakischen Antisemitismus um 1900. (Bohemia, roč. 51, 2011, č. 2, s. 358–388), "Be-cause words are not deeds." Antisemitic Practice and Nationality Policies in Upper Hungary around 1900. (Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, Nr. 3, July 2012. Dostupné na: www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=299)


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)