TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historik Dušan Kováč označil dejiny slovenskej historiografie za popolušku tunajšej profesionálnej historickej vedy. Týmto prirovnaním upozornil na neutešený stav slovenskej historickej vedy vo vzťahu k dejinám vlastnej disciplíny. Poukázal najmä na dedičstvo dvoch totalitných systémov, ktoré v 20. storočí nepriaznivo poznačili jej vývoj. Situácia sa postupne mení k lepšiemu. Dôkazom je viacero prác, ktoré vznikli v posledných rokoch na tému dejín slovenskej historiografie. Tejto kľúčovej problematike nášho odboru je venované aj pilotné číslo časopisu Forum Historiae

Forum Historiae 1/2007: Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia
Zostavovatelia: Miroslav Michela
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Peter Haslinger, Adam Hudek, Ľubomír Lipták, Peter Podolan, Alžbeta Sedliaková, Juraj Šedivý, Eugen Zeleňák, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2007

OBSAH OBSAH

« Späť

Publikované syntézy k dejinám Slovenska

Untitled Document
Alžbeta Sedliaková
Fulltext

A Concise History of Slovakia. [Ed.]: Mannová, Elena. Bratislava, Historický ústav SAV 2000. 353 s. (= Ed. Studia Historica Slovaca. Zv. 21.)


Istorija Slovakii. [Ed.]: Mannová, Elena. Moskva, Institut slavjanovedenija RAN 2003. 418 s.

Krátke dejiny Slovenska. [Ed.]: Mannová, Elena. Bratislava, Academic Electronic Press - Historický ústav SAV 2003. 369 s.

Slovaška zgodovina. [Ed.]: Mannová, Elena. Ljubljana, Slovenska matica 2005. 375 s.

 

Tibenský, Ján - Urbancová, Viera: Slovensko očami Európy 900-1850. Bratislava, Academic Electronic Press 2003. 327 s.

 

 

 

Slovenské dejiny. [Aut.]: Marsina, Richard - Čičaj, Viliam - Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír. Martin, Matica slovenská [1992]. 334 s.

Dejiny Slovenska. [Aut.]: Čaplovič, Dušan - Čičaj, Viliam - Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír - Lukačka, Ján - Kamenický, Miroslav. Bratislava, AEP [Academic Electronic Press] 2000. 309 s.

 

Špiesz, Anton: Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu. Bratislava, Perfekt 1992. 193 s. [2. vyd.2000].

 

Spiesz, Anton: Illustred Slovak History: A Struggle for Sovereignty in Central. Wauconda, Illinois, Bolchazy-Carducci Publishers, forthcoming [asi 2001.]

 

Špiesz, Anton: Dzieje Słowacji na drodze do uşwiadomienia narodowego. Gorlice, MED-INPO Agencja Usługowo-Handlowa 2002. 158 s.

 

Szarka, László: A szlovákok története. Budapest, Bereményi Könyvkiadó 1993. 224 s.

 

Starý národ - mladý štát. [Aut.]: Ferko, Milan – Marsina, Richard – Deák, Ladislav – Kružliak, Imrich. Bratislava, Národná banka slovenská - Litera 1994. 143 s.

Old Nation - Young State. [Aut.]: Ferko, Milan – Marsina, Richard – Deák, Ladislav – Kružliak, Imrich. Bratislava, Print-Servis 1998. 183 s.

 

Klein, Bohuš - Ruttkay, Alexander - Marsina, Richard: Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 1. Stručný náčrt do roku 1526. Bratislava, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1994. 177 s.

 

Dangl, Vojtech - Kopčan, Vojtech: Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 2. 1526-1711. Bratislava, Ministerstvo obrany SR vo Vojenskej informačnej a tlačovej agentúre 1995. 224 s.

 

Dangl, Vojtech - Segeš, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 3. 1711-1914. Bratislava Ministerstvo obrany SR 1996. 241 s.

 

Hronský, Marián - Krivá, Anna - Čaplovič, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 4. 1914-1939. Bratislava, Ministerstvo obrany SR 1996. 263 s.

 

Štaigl, Jan – Štefanský, Michal: Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 6. 1945-1968. Bratislava, Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom 2007. 351 s.

 

Ďurica, Milan S.: Dejiny Slovenska a Slovákov v chronologickom prehľade. Košice, Pressko pre Ústav dejín kresťanstva na Slovensku v Bratislave 1995. 287 s. [2. vydanie 1996, SPN.]

 

Ďurica, Milan S.: Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. 3. oprav. a dopln. vyd. Bratislava, 2003. 840 s.

 

Ďurica, Milan S.: La Slovachia. Un breve profilo storico-culturale. Udine, Istituto per l'Enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia 1994. 114 s.

 

Kirschbaum, Stanislav J.: A History of Slovakia. The Strugle for Survival. New York, Verlag St. Martin's Griffin 1995. 350 s.

 

Lipták, Ľubomír: Petite histoire de la Slovaquie. Paris, Institut d'études slaves 1996. 127 s.

 

Čaplovič, Dušan: V spore s dejinami. Bratislava, [Print Servis] 1998. 161 s.

 

Petruf, Pavol: La Slovaquie. Paris, Presses Universitaires de France 1998. 126 s.

 

Kováč, Dušan: Dějiny Slovenska. Praha, Lidové noviny 1998. 401 s.

 

Kováč, Dušan: Dejiny Slovenska. Praha, Lidové noviny 1998. 422 s. [2. vydanie 2001.]

 

Kováč, Dušan: Szlovákia története. Pozsony, Kalligram Könyvkiadő 2001. 382 s.

 

Kronika Slovenska. Zv. 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia. [Zost.]: Kováč, Dušan. Bratislava, Fortuna Print & Adox [1998]. 616 s.

 

Kronika Slovenska. Zv. 2. Slovensko v 20. storočí. [Zost.]: Kováč, Dušan. Bratislava, Fortuna Print 1999. 608 s.

 

 

 

Hrušovský, František: Slovenské dejiny. Martin, Matica slovenská 1939. 448 s.

 

Bokes, František: Dejiny Slovákov a Slovenska. Od najstarších čias až po prítomnosť. Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení – Academia scientiarum et artium Slovaca 1946. 441 s. (= Ed. Slovenská vlastiveda. Zv. 4. Dejiny.)

 

Československé dejiny. [Aut.]: Goláň, Karol - Kropilák, Miroslav - Ratkoš, Peter - Tibenský, Ján. Bratislava, Vydavateľstvo Osveta 1961. 378 s.

 

Dejiny Slovenska. Zv. 1. Od najstarších čias do roku 1848. [Redigovali]: Holotík, Ľudovít – Tibenský, Ján. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1961. 578 s.

 

Dejiny Slovenska. Zv. 2. Od roku 1848 do roku 1900. [Redigovali]: Holotík, Ľudovít – Mésároš, Július. Bratislava, 1968. 647 s.

 

Slovensko. Dejiny. [Zost.]: Tibenský, Ján. Bratislava, Obzor 1971. 851 s. [2. preprac. vyd.1978].

 

Tibenský, Ján: Dejiny Slovenska slovom i obrazom. Zv. 1. (Do roku 1848) Martin, Osveta 1973. 249 s.

 

Butvin, Jozef – Kostický, Bohumír – Vartíková, Marta: Dejiny Slovenska slovom i obrazom. Zv. 2. (Od roku 1848 do súčasnosti.) Martin, Osveta 1981. 380 s.

 

Tibenský, Ján: Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin, Osveta 1979. 534 s.

 

Přehled dějin Československa. Zv. 1/1. (do 1526.) [Ed.]: Purš, Jaroslav – Kropilák, Miroslav. Praha, Academia 1980.  648 s.

 

Přehled dějin Československa. Zv. 1/2. (od 1526-1848.) [Ed.]: Purš, Jaroslav – Kropilák, Miroslav. Praha, Academia 1982. 645 s.

 

Tibenský, Ján a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Zv. 1. Bratislava, Obzor 1986. 428 s.

 

Tibenský, Ján a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Zv. 2. Bratislava, Obzor 1986. 1003 s.

 

Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Zv. 3. [Zost.]: Tibenský, Ján – Pöss, Ondrej. Bratislava, Academic Electronic Press v spolupráci s Pro Históriou 1999. 417 s.

 

Dejiny Slovenska. Zv. 1. (Do roku 1526.) [Vedúci aut. tímu]: Marsina, Richard.Bratislava, Veda 1986. 534 s.

 

Dejiny Slovenska. Zv. 2. (1526-1848). [Vedúci aut. tímu]: Matula, Vladimír - Vozár, Jozef. Bratislava, Veda 1987. 846 s.

 

Dejiny Slovenska. Zv. 3. (Od roku 1848 do konca 19. storočia.) [Vedúci aut. tímu]: Podrimavský, Milan. Bratislava, Veda 1992. 829 s.

 

Dejiny Slovenska. Zv. 4. (Od konca 19. stor. do roku 1918.) [Vedúci aut. tímu]: Hapák, Pavel. Bratislava, Veda 1986. 535 s.

 

Dejiny Slovenska. Zv. 5. (1918-1945). [Vedúci aut. tímu]: Kropilák, Miroslav. Bratislava, Veda 1985. 607 s.

 

Dejiny Slovenska Zv. 6. (1945-1960). [Vedúci aut. tímu]: Barnovský, Michal. Bratislava, Veda 1988. 549 s.

 

Kirschbaum, Stanislav J. - Roman, Anne C.: Reflections on Slovak History. Toronto, Slovak World Congress 1987. 181 s.

 

Kučera, Matúš - Kostický, Bohumír: Slovensko v obrazoch. História. Martin, Osveta 1990. 376 s.

 

Vnuk, František: Dedičstvo otcov. Eseje na historické témy. Toronto – Bratislava, York Press pre Kruh priateľov boja za samostatnosť Slovenska 1992. 169 s.

 

 

 

 

Sasinek, Franko Víťazoslav: Dejiny Kráľovstva uhorského. Zv. 1. Banská Bystrica, F. Machold 1869. 144 s.

 

Sasinek, Franko Víťazoslav: Dejiny Kráľovstva uhorského. Zv. 2. Turčiansky Svätý Martin, Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok 1871. 240 s.

 

Botto, Július: Slováci. Vývin ich národného povedomia. Zv. 1. Turčiansky Svätý Martin, Kníhkupecko-nakladateľský spolok 1906. 263 s.

 

Botto, Július: Slováci. Vývin ich národného povedomia. Zv. 2. Turčiansky Svätý Martin, - Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok 1910. 179 s.

 

Kontakt

alzbeta.sedliakova@savba.sk

Bibliografická informácia

Alžbeta Sedliaková : Publikované syntézy k dejinám Slovenska. In Forum Historiae, 2007, roč. 1, č. 1. ISSN 1337-6861.