TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Propaganda v slovensko - maďarských vzťahoch v rokoch 1938 - 1945

Untitled Document
Martin Hetényi
Summary

Martin Hetényi: Propaganda in the Slovak - Hungarian Relationship 1938 - 1945

Both regimes, Hungarian and also Slovak produced in years 1938-1945 huge propaganda campaigns. Main protagonists were state authorities. They were also creators of detail ideas of the matter, whether truthful or deceitful. Opinions of population of Slovak-Hungarian border-line were strongly affected by the fact that they were neighbouring with the country honoured as their home land. Hungarian propaganda helped to consolidate that Hungary is close not as a zone but also spiritually. The processs happened on the other side too and it caused intensive propaganda´s fights. Propaganda was able to raise emotions of inhabitans – from the passion to the apathy. The most common forms of propaganda were handing-out leaflets, tendencious maps, photographic material, ostentatious decoration of Hungarian train transporters, and mostly the verbal propaganda with the intensive exploitage of stereotype`s ethnic images. Its main topics were land profits, comparing the standards of living both in Slovakia and Hungary, cooments on political problems, and governmental relations with Berlin. This propaganda was many times seen as irreal or absurd. Until 1944, some rumours were resounded (especially that Hungary will occupy more parts of Slovakia) and this happened mostly under motive power parts of propaganda – The Hungarians in Slovakia. Antipropaganda of the Slovak national party Hlinkova slovenská ľudová strana had enough intensity not to be behind in its effort what is clearly seen in articles in the press of that period. History of this issue finishes with liberation of the country and with anulation of Munich and Viennese decreeses.

Bibliografická informácia

Martin Hetényi : Propaganda v slovensko - maďarských vzťahoch v rokoch 1938 - 1945. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Do sféry jeho odborného zamerania patria menšinová problematika na Slovensku v 20. storočí, slovensko – maďarské vzťahy a rozvoj cyrilo-metodskej tradície. Je autorom monografií Slovensko – maďarské pomedzie v rokoch 1938 – 1945 (2008) a (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 – 1945 (2011), Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra (2012), viacerých odborných knižných prác, ako i zostavovateľom viacerých vedeckých zborníkov. Svoje výskumy prezentoval na viacerých domácich i zahraničných konferenciách.

 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/02 Etnické stereotypy v historickom výskume

KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI