TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vzťah medzi dejinami a pamäťou predstavuje lákavú tému do diskusie. Tieto dva fenomény sú často spájané, ale aj zamieňané. V niektorých prípadoch sa dokonca kvalitatívne ani nerozlišuje medzi spomienkami súčasníkov a výsledkami historickej analýzy. Pritom, tieto sa môžu zásadne líšiť, ale zároveň byť obe spoločensky prijateľné.
Tohtoročné prvé číslo Forum Historiae Vám v rubrike Štúdie prináša štúdie, ktoré sa z rôznych uhlov pohľadu venujú práve vzťahu spomínania a historiografie. V Materiáloch uverejňujeme dve recenzie a starší text významného slovenského historika Daniela Rapanta. Diskusia pokračuje na široko položené otázky z minulého čísla. V portálovej časti Forum Historiae pribúdajú predovšetkým voľne stiahnuteľné publikácie a informácie o budúcich podujatiach.

Forum Historiae 1/2008: Variácie s pamäťou a dejinami
Zostavovatelia: Miroslav Michela
Preklady z angličtiny:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Karol Hollý, Rudolf Chmel, Milan Olejník, Herman Paul, Jan Randák, Juraj Šuch, Natália Veselská, Bart Wallet
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Pripomínanie a kanonizovanie minulosti. Úvaha na margo niektorých diskusií o dejinách Slovenska

Untitled Document
Miroslav Michela
Summary

Miroslav Michela: Commemoration and Canonisation of the Past: On Discusions about the History of Slovakia

Following political changes in the late 80's socialist block, Czechoslovakia experienced a certain boom of nationalism, which became a legitimising element for the current political conceptions. Actually, in the year 2008, which is by political establishment named as the year of "magic eights" in history of Slovaks, lot of commemorational events were realized. Official speeches concerning to these historical jubilees contained a lot of historical examples and myths instrumentalised in current political context. Study dealing on conceptualization of "national history" in current political and scientific discourse. That circuit of problems is known also as the question of historical culture. Author is criticizing the actual attempts to canonize history of Slovakia only as a progress to the national and state independency. Study shortly reconstructs the major theoretical and ideological lines of thinking about history of Slovakia. Generally also contemplating on role and status of historians in process of the political instrumentalisation of history. The big chance for change he sees in application of new methodological trends established and discussed in the western historiographies.

Bibliografická informácia

Miroslav Michela : Pripomínanie a kanonizovanie minulosti. Úvaha na margo niektorých diskusií o dejinách Slovenska. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Miroslav Michela, PhD. je vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV a Ústavu českých dejín FF UK. V rokoch 2007 - 2013 bol šéfredaktorom internetového časopisu Forum Historiae. Venuje sa problematike dejín Slovenska a strednej Európy v 20. storočí.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva

Miroslav Michela – László Vörös a kol.