TÉMA TÉMA

Untitled Document

V priebehu dlhého 19. storočia prešli mestá výraznými zmenami v oblasti urbanistického vývoja, budovania technickej infraštruktúry a zvyšovania kvality bývania. Tento vývoj akceleroval na prelome 19. a 20. storočia a v prípade miest na dnešnom území Slovenska najmä po vzniku Československa (1918). Dôraz sa kládol na skvalitnenie života v meste nielen v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry, modernej výstavby a architektúry, verejnej hygieny a zdravotníctva, ale aj kultúry bývania, trávenia voľného času a vzťahu k okolitej prírode. Celkovo proces modernizácie miest nebol ani rovnomerný, ani plynulý. Podpísali sa na ňom časté zmeny politických režimov, pričom výrazná zmena urbanisticko-kultúrnych vzorov nastala po roku 1918. Autori tohto čísla Forum Historiae charakterizujú premeny „mesta na Slovensku" na príkladoch vybraných lokalít – najmä Prešporka/Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Forum Historiae 2/2016:

Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste
v 19. a 20. storočí

Zostavovatelia: Gabriela Dudeková - Michal Bada
Preklady do angličtiny: Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.)
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová a Gabriela Dudeková
Obrázok na titulnej strane: Bytový dom Avion v Bratislave, postavený v rokoch 1930-31 (výrez). Zdroj: Archív Oddelenia architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Bielik, Martin Čičo, Katarína Haberlandová, Peter Kovaľ, Zuzana Labudová, Henrieta Moravčíková, Katarína Pekařová, Michael Rykl, Zuzana Varechová
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Princípy moderného bývania a urbanizmu v diele architekta Josefa Mareka

Untitled Document
Katarína Haberlandová
Summary

HABERLANDOVÁ, Katarína: Principles of Modern Housing and Urban Planning in the Works of the Architect Jozef Marek

Josef Marek was an architect of Czech origin who arrived in Slovakia in 1919 along with his colleagues – young architects who had studied in Prague. He began his professional activity in Bratislava in the newly established democratic state – the Czechoslovak Republic. At that time, architectural designs as well as the construction industry in Slovakia were not at the same level as in Bohemia. There was no independent school of architecture that could establish a national tradition. Therefore, Czech architects faced many problems – from enforcing new regulatory plans for Slovak towns to the application of a national architectural style. This eventually appeared in the work of Czech architects for only a short period of time during the first half of the 1920s. Josef Marek, a student of Jan Kotěra – the founder of modern architecture in Bohemia, was part of this complicated process and created a number of major works, including regulatory plans for several Slovak towns, the capital city, Bratislava, and Petržalka in Bratislava. Housing as well as city and municipal construction were the two areas he focussed on the most. After all, his apartment building Avion is one of the most significant buildings of the 1930s in Slovakia. The railway employee accommodation in Nové Mesto nad Váhom, on the other hand, is a typical example of employee housing where he was inspired by the work of his teachers – not only Jan Kotěra but also by the architecture of Dušan Jurkovič. Marek's work is thus an integral part of the interwar history of architecture in Slovakia.

Keywords

Czech architects in Slovakia, architect Josef Marek, inter-war modernism in Slovakia

Bibliografická informácia

Katarína Haberlandová : Princípy moderného bývania a urbanizmu v diele architekta Josefa Mareka. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Katarína Haberlandová ukončila v roku 2001 štúdium Dejín a teórie výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. V rokoch 2001 – 2004 pracovala na Pamiatkovom úrade SR, kde sa zaoberala ochranou technických pamiatok. Od roku 2004 pracuje na Oddelení architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry  SAV a  venuje sa predovšetkým medzivojnovému obdobiu, v rámci ktorého sa v posledných rokoch zamerala na tému  pôsobenia českých architektov na Slovensku. Naďalej sa zaoberá aj históriou  modernej priemyselnej architektúry a  možnosťami  ochrany a obnovy industriálneho dedičstva na Slovensku. Je spoluautorkou publikácií:  Bratislava: atlas sídlisk (Slovart, 2009), Moderné a/alebo totalitné v architektúre  20. storočia na Slovensku (Slovart, 2013) a Moderná Bratislava (Marenčin PT, 2014).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí