TÉMA TÉMA

Untitled Document

Téma politického myslenia v rámci slovenského národného hnutia v rokoch 1848 – 1914 je produkcii slovenských historikov za posledné roky skôr okrajovou. Túto problematiku však určite nemožno považovať za uspokojivo spracovanú. Naopak ponúka veľmi dobrý bádateľský a interpretačný potenciál. Jej pramenná základňa poskytuje množstvo ešte doposiaľ neprebádaného materiálu, a na druhej strane, existuje viacero na prvý pohľad uspokojujúco spracovaných problémov, ktoré možno interpretovať kvalitatívne novým spôsobom. Tieto skutočnosti nás motivovali pri výbere novej témy Forum Historiae. Pripravili sme sedem vedeckých štúdií (a dve recenzie), ktoré z rôznych uhľov pohľadu analyzujú konkrétne politické, resp. národno-ideologické koncepcie a fenomény. Hoci nepredkladáme ucelené spracovanie danej problematiky, ponúkané texty prinášajú viacero originálnych náhľadov a nových interpretácií a prispievajú k hlbšiemu poznaniu ideového a ideologického zázemia slovenského národného hnutia v danom období. Veríme, že tieto texty zaujmú širšiu odbornú obec a budú impulzom k ďalším novým spracovaniam tejto zaujímavej problematiky. 

Forum Historiae 2/2013: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD. - Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD.
Preklady z maďarčiny: Mgr. Diana Duchoňová; PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD. MA; PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Dana Hučková, CSc.; PhDr. Tomáš Jahelka; Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.; PhDr. Pavol Krištof, PhD.; Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.; MSc. László Matus; PhDr. Peter Rusnák, PhD.; Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
 
Forum Historiae 2/2013 "Slovenské politické myslenie 1848 - 1914" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Príbeh jedného hlavybôľu. Jozef Justh a martinské memorandum

Untitled Document
József Demmel
Summary

József Demmel: A Story of a Headache: Jozef Justh and the Martin Memorandum

The article offers a new interpretation of history of the Slovak Memorandum from 1861 with the focus on the role of Jozef Justh. He has been mentioned quite often in connection with this document, but he is not a well-known character. Based on the traditional judgment made by his Slovak contemporaries in their memoires, he is considered as a "traitor of the Memorandum" and historiography later adopted this view. This image needs an in-depth correction. For decades, Justh had been influencing the politics of the Turiec County significantly and was the most active actor in discussions and the most experienced speaker who took part in outlining the Memorandum. The goal of his activities in Turčiansky sv. Martin was not to "spy" on Slovak efforts and their subsequent betrayal, but it was neither the attempt for reconciliation between Slovaks and Hungarians as two coequal nations. We can understand his activities only when we apply the method of social drama by Victor Turner on the history of Memorandum. Justh's activities on June 6th and 7th were actually an effort by Hungarian political elites to reintegrate in social sense a separated group (in this case the Slovak national movement) into Hungarian society.

 

Keywords

Slovak petty nobility, Slovak autonomous area (Okolie), memorandum,  theory of social drama

Bibliografická informácia

József Demmel : Príbeh jedného hlavybôľu. Jozef Justh a martinské memorandum. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

József Demmel, PhD. je vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sídli v Bé-kešskej Čabe. Špecializuje sa na proces formovania národov v 19. storočí v kontexte Uhorska, s dôrazom na slovensko – maďarské vzťahy. Je autorom publikácií „… egész Szlovákia elfért egy tutajon…" Tanulmányok a szlovák történelemről a 19. századi Magyarországon. (Pozsony : Kalligram, 2009); A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. (Pozsony : Kalligram, 2011); „ale i tá láska ostala len platonickou". Súkromný život Ľudovíta Štúra. (In OS – Občianska spoločnosť, 3/ 2011) a editorom výberu z prác Ľ. Štúra, B. Grünwalda a M. Mudroňa: Ľudovít Štúr: A szlávok és a jövő világa. Válogatott írások és beszédek. Ed. Demmel József. (Pozsony, Kalligram, 2012); Grünwald Béla – Mudrony Mihály: A Felvidék. Ed.: Demmel József – Kocsis Aranka (Pozsony : Kalligram, 2011).
 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/02 Etnické stereotypy v historickom výskume

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914