TÉMA TÉMA

Untitled Document

Čo je predmetom historického textu? Akým spôsobom sú prezentované výsledky historických výskumov? K čomu vlastne tieto výskumy referujú? Odpovede na tieto otázky hľadajú teoretici histórie, zatiaľ čo samotní historici ich spravidla (prinajmenšom v kontexte slovenskej inštitucionalizovanej historiografie) ignorujú. Jedným z najviac viditeľných dôsledkov tejto absencie teoretickej reflexie je recyklovanie zaužívaných historiografických stereotypov, samozrejmé používanie pojmov a schém, ktorých obsah je z analytického hľadiska často pochybný, resp. neudržateľný. Pokiaľ chceme eliminovať produkciu historických poznatkov tohto druhu, je nevyhnutná teoretická reflexia historikov o povahe vlastnej disciplíny. Tento cieľ si pred seba kladie aj toto číslo Forum Historiae. Prináša sedem štúdií a tri recenzie, ktoré rôznym spôsobom analyzujú implikácie naratívnej formy a ideologickej podmienenosti historického textu pre povahu historického poznania.

Forum Historiae 2/2009: Historická narácia, ideológia a historiografia
Zostavovatelia: Karol Hollý
Preklady z poľštiny: Karol Hollý, Miroslav Zumrik
Preklady z angličtiny: László Vörös, Eugen Zeleňák
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Ewa Domańska, Juraj Dvorský, Karol Hollý, Piotr H. Kosicki, Alexander Maxwell, Jan Mervart, Herman Paul, Jan Pomorski, Jan Randák, Eugen Zeleňák
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Prečo má slovenčina tri nárečia: prípadová štúdia z historickej perceptuálnej dialektológie

Untitled Document
Alexander Maxwell
Summary

Alexander Maxwell: Why the Slovak Language has Three Dialects: A Case Study in Historical Perceptual Dialectology
Dialect taxonomies emerge from a political context, and change inresponse to political events. This article, a case study in"Historical Perceptual Dialectology," tracks the history of Slovakdialect taxonomies. In the early nineteenth century, outside observerssaw the Slovaks as partly Polish, and Partly Czech, while Slovaksavants classified themselves either with open-ended lists based onprominent towns, or into dual ethnonymic categories such as"Germano-Slavic" or "Polno-Slavic." The modern tripartite subdivisionsof East Slovak, Central Slovak, and Western Slovak do not reflectlinguistic reality, but instead emerged from Ludovit Stur's attempt tocodify a literary Slovak, specifically his desire to overcomeconfessional divisions between Catholics and Protestants.

Bibliografická informácia

Alexander Maxwell : Prečo má slovenčina tri nárečia: prípadová štúdia z historickej perceptuálnej dialektológie. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Alexander Maxwell študoval na univerzite vo Wisconsine, na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a na University of California. Venuje sa dejinám strednej a juhovýchodnej Európy a problematike nacionalizmu, dejinám každodennosti v Európe. Prednáša na Victoria University vo Wellingtone a je riaditeľom Antipodean East European Study Group.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE