TÉMA TÉMA

Untitled Document

Napriek odvážnemu názvu sú naše ambície skromnejšie. Neponúkame syntetický a dokonca ani systematizovaný pohľad na „komunizmus". Práve naopak. Vzhľadom na obrovskú šírku problematiky sme sa rozhodli uverejniť niekoľko  pohľadov na otázku, akým spôsobom je ešte možné skúmať a diskutovať túto živú tému. Ako uviedol jeden z autorov čísla, chceme skôr „vykopnúť loptu". K zostaveniu tohto čísla nás primäl aj fakt, že radikálna ľavica a komunistické hnutie sa ocitli na okraji vedeckého záujmu, pričom téma „komunizmu" predstavuje významnú súčasť verejných diskusií. V posledných rokoch vyrástla nová generácia bádateľov, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Prinášajú reflexiu, ktorá ponúka iné východiská a metódy práce, než na aké sme zvyknutí v rámci doteraz stále dominujúceho tradičného dejepisectva.

Forum Historiae 1/2013: Ako hovoriť o komunizme?
Zostavovatelia: Mgr. Miroslav Michela, PhD. - PhDr. Milan Ducháček. PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Martin Katuščák
Preklady z angličtiny: Igor Kšiňan
Obrázok na titulnej strane: Záber z filmu Good bye, Lenin (SRN, 2003)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Adam Hudek, PhD.; PhDr. Michal Kopeček, PhD.; Mgr. Jan Lomíček; Mgr. Jakub Machek, Ph.D.; Mgr. Miroslav Michela, PhD.; PhDr. Juraj Podoba, CSc.; Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; PhDr. Ondřej Slačálek; Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Prečo hovoríme o komunizme? (Úvod)

Untitled Document
Miroslav Michela
Summary

Miroslav Michela: Why Do We Speak About Communism? (An Introduction)
Despite a daring title, our ambitions are rather modest. We offer neither a synthetic nor systemised view on "Communism." Quite the contrary – since this topic is extremely extensive, we have decided to publish papers that offer some perspectives for further research and discussion about this current issue. As one of the authors has stated, the aim is rather to "start the ball rolling." One of the reasons for compiling this issue has been the fact that both the far-left and the communist movement have ended up on th emargin of academic interest, while the topic of "communism" is still a significant subject as far as public discourse is concerned. A new generation of scholars who deal with this topic have grown up in the last few years. They are bringing a reflection which also offers other possibilities and methods of work than those we have been used to in the current dominating traditional historiography.

Bibliografická informácia

Miroslav Michela : Prečo hovoríme o komunizme? (Úvod). In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Miroslav Michela, PhD. je vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV a Ústavu českých dejín FF UK. V rokoch 2007 - 2013 bol šéfredaktorom internetového časopisu Forum Historiae. Venuje sa problematike dejín Slovenska a strednej Európy v 20. storočí.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva

Miroslav Michela – László Vörös a kol.