TÉMA TÉMA

Untitled Document

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

Forum Historiae 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Obrázok na titulnej strane: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Dr. Enikő Csukovits, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška, Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A., Viliam Jablonický, PhDr. Hana Kližanová, akademik Attila Zsoldos, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Pomenovania príslušníkov rodiny a rodinných vzťahov v predspisovnej slovenčine

Untitled Document
Pavol Žigo
Summary

Pavol Zigo: Names of Family Members and Family Relations Terminology in Slovak Tongue before the  Language Standardisation
A significant feature of the family relation terminology in the Slovak language is its big cognitive value from the linguistic and extra linguistic point of view. They reflect not only an internal language development but mainly extra linguistic factors that give a possibility to identify a cultural development context in a space and time. The author pays attention to the development of two groups of words: 1st: expressing of consanguinity – nomina consanguinitatis, and 2nd: expressing of a kinship acquired by marriage – nomina afinitatis. The first group of words – naturally – is characterised by integration tendencies with other Slavic languages, the second group shows a divergent tendency which is characterised by a decline of the original Slavic name system, e. g. šur, dever, svojak, zolva/zelva etc. and borrowing of German origin words like švagor/švagriná without regard to a relationship to bride or bridegroom, or to their parents. Names of relations in a family point to tendencies that uncover the Slovak language as a witness of the oldest external intercultural influences on the Slavic and non-Slavic border and an evidence of undermining of a delimitation stereotype. On the other hand, the adaptation of new expressions and simplification of an internal naming structure of the original relations is a demonstration of the same level of pressure not only on the whole West Slavic group of languages but also on a broader linguistically and genetically heterogeneous area.

Keywords

family, denominations, terminology, Slovak language, Slavic languages, termina consanguinitatis, nomina afinitatis

Bibliografická informácia

Pavol Žigo : Pomenovania príslušníkov rodiny a rodinných vzťahov v predspisovnej slovenčine. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. pôsobí na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V teoretickom výskume sa špecializuje na otázky vývinu jazyka, dialektológie, porovnávacej jazykovedy a všeobecnej jazykovedy. Pracuje na počítačovom spracovaní nárečového materiálu v medzinárodnom projekte trinástich štátov Slovanský jazykový atlas (Slavic linguistic atlas) a venuje sa výskumu jazykových kategórií zo súčasného aj historického pohľadu a výskumu základných etáp v dejinách slovenského jazyka v jeho spisovnom i predspisovnom období. V spoluautorstve s Rudolfom Krajčovičom vydal publikácie Dejiny spisovnej slovenčiny (Bratislava : UK 1992) a Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. (Bratislava : UK 1999). Je autorom monografií Historická a areálová lingvistika (Bratislava: UK 2011) a Kategória času v slovenskom jazyku (Bratislava : UK , 1997) a množstva ďalších publikácií a desiatok vedeckých štúdií.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska