TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Politické funkcie a lojality ako zdroj nekriminálnej korupcie v demokracii a diktatúre

Untitled Document
Milan Zemko
2011/2: Korupcia  Štúdie
Summary

Milan Zemko: Political Posts and Loyalties as a Source of an Un-criminal Corruption in Democracy and Dictatorship

The author sees an uncriminal corruption as an acquiring of property and various privileges and benefits according to applicable laws and rules on the basis of political posts and loyalties. He analyzes its symptoms in the interwar democratic Czechoslovak Republik and in the autoritarian wartime Slovak Republic with its growing tendency to the totalitarian regime.
The interwar Czechoslovak Republic, as a new European state, tried to strengthen its new political elites also by their more powerful economic positions. For this aim, the agrarian reform was also utilised as the State Land Office, controled by the Agrarian Party, assigned so called remnant estates first of all to politicians and supporters of  ruling coalition parties and specially of the Agrarian Party, in Slovakia about 530 such estates. The law was not formally violated but the work of the Office had symptoms of a corruption and opposition politicians refered to those phenomens and protested against them. Another way to strengthen positions of majority politicians was through acquiring of posts in boards of directors of banks, industrial enterprizes and various bussines associations controling the whole economic sectors.
The agrarian reform in the Slovak Republic has not been able to be used to mentioned aimes as the reform has been narrowed only to the expropriated  Jewish land. Less than 50 estates were assigned to the politicians of the governing People´s Party and to their relatives. Thanks to the growing Slovak capital in the Slovak economy, the politicians had the possibility to acquire, according to the laws, influential posts in boards of directors of banks and smaller enterprizes, as the greatest factories were in German hands.
Symptoms of an uncriminal corruption of politicians and party sympathisers have been evident also after the second world war, in the Communist dictatorship and after 1989,  in the restored parliamentary democracy.

Bibliografická informácia

Milan Zemko : Politické funkcie a lojality ako zdroj nekriminálnej korupcie v demokracii a diktatúre. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Milan Zemko, CSc. (1944) je samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Ťažiskom jeho výskumnej práce je politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. Výbery zo štúdií a článkov publikoval v knihách Slovensko – krajina v medzičase (Bratislava 2002) a Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín (Bratislava 2010). Je spolueditorom a spoluautorom knihy Slovensko v Československu 1918 – 1939 (Bratislava 2004) a autorom prvej časti knihy Voľby do zákonodarných orgánov na území Slovenska 1920 – 2006 (Bratislava 2008).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE