TÉMA TÉMA

Untitled Document

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

Forum Historiae 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Obrázok na titulnej strane: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Dr. Enikő Csukovits, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška, Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A., Viliam Jablonický, PhDr. Hana Kližanová, akademik Attila Zsoldos, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Podoby rodinného portrétu v slovenských zbierkach

Untitled Document
Hana Kližanová
Summary

Hana Kližanová: Varieties of Family Portrait in Slovak Art Collections

Article deals with family portraits in Slovak art collections and cultural monuments. It describes formal procedures used in sacral art which could lead to several ways of how to portrait family and its members. Those methods were determined by the intention of an author and given time period. We can find paintings which picture married couple of donators, painting of a family as a group on epitaphs, diptych, triptych or the whole collections of individual portraits in family galleries, double portraits and paintings of families as a group. Formal basic variants were introduced to our art during the renaissance period and remained dominant for centuries. From the second half of the 19th century they coexisted with photography which became the main technique for the family portraits from the beginning of the 20th century. The group family portrait as a prevailing variant became the dominant phenomenon only after the beginning of the 19th century. It was related to the emergence of a new bourgeois social class. It did not take much time and photography as a new medium became the prevailing variant.

Keywords

family portrait, painting, sculpture, photography, double portrait

Bibliografická informácia

Hana Kližanová : Podoby rodinného portrétu v slovenských zbierkach. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Hana Kližanová, vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakutle Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej ukončení najprv pracovala v Slovenskom fonde výtvarných umení, od roku 1990 v Slovenskom pamiatkovom ústave. Od roku 1997 (s prestávkou) je kurátorkou zbierky výtvarného umenia v Historickom múzeu Slovenského národného múzea. Autorsky sa podieľa na tvorbe výstav zo zbierky, ktorú spravuje, napr. na dlhodobej výstave v niekoľkých mutáciách Diela starých majstrov, prezentujúcej zbierku výtvarného umenia v Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. Bola spoluautorkou výstavy Ako sme žili, odborne spolupracovala v oblasti výtvarného umenia na výstave Kým nevesta povedala áno, ako aj pri výbere portrétov v bratislavskom predstavení výstavy Modrá krv, tlačiarenská čerň, šľachtické knižnice 1500 – 1700. Publikuje odborno-popularizačné články týkajúce sa prác na pripravovaných výstavných projektoch a zbierky výtvarného umenia.
ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska