TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vzťah medzi dejinami a pamäťou predstavuje lákavú tému do diskusie. Tieto dva fenomény sú často spájané, ale aj zamieňané. V niektorých prípadoch sa dokonca kvalitatívne ani nerozlišuje medzi spomienkami súčasníkov a výsledkami historickej analýzy. Pritom, tieto sa môžu zásadne líšiť, ale zároveň byť obe spoločensky prijateľné.
Tohtoročné prvé číslo Forum Historiae Vám v rubrike Štúdie prináša štúdie, ktoré sa z rôznych uhlov pohľadu venujú práve vzťahu spomínania a historiografie. V Materiáloch uverejňujeme dve recenzie a starší text významného slovenského historika Daniela Rapanta. Diskusia pokračuje na široko položené otázky z minulého čísla. V portálovej časti Forum Historiae pribúdajú predovšetkým voľne stiahnuteľné publikácie a informácie o budúcich podujatiach.

Forum Historiae 1/2008: Variácie s pamäťou a dejinami
Zostavovatelia: Miroslav Michela
Preklady z angličtiny:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Karol Hollý, Rudolf Chmel, Milan Olejník, Herman Paul, Jan Randák, Juraj Šuch, Natália Veselská, Bart Wallet
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Podiel významných historických udalostí na formovaní štátnej ideológie na Slovensku v období predmníchovskej ČSR

Untitled Document
Milan Olejník
Summary

Milan Olejník: The Impact of Momentous Historical Events upon the Formation of a National Ideology in Slovakia during the Period of pre-Munich Czechoslovakia

Momentous historical events have a great importance upon formation of national ideology regardless of political and social character of society. This is especially true for events, which, in a significant matter, contributed to formation of independent new states. The submitted paper is devoted to genesis of commemoration and celebration of happenings leading to foundation of Czechoslovakian Republic and to the their impact upon the official ideology of Czechoslovakian state. In this sense, three events are analysing: – Declaration of Foundation of Czechoslovak Republic, which was proclaimed on October 28 1918 and became the most important state holiday in Czechoslovakia; Martin Declaration, promulgated on October 30 1918 in city of Martin by representatives of Slovak community, who declared decision of Slovaks to join Czechs and create Czechoslovakia; lastly, so called Pittsburgh Agreement, concluded by representatives of Slovaks living in USA and later Czechoslovak president T. G. Masaryk on May 1918. Each of these historical events had its specific "life" and was viewed differently in dependence on political developments in Czechoslovakia. This was markedly noticeable in final year of pre-Munich Czechoslovakia, when external factors and domestic eccentric forces threatened a very existence of Republic. Pittsburgh Agreement, traditionally used as an argument in reasoning of Slovak autonomist to gain a greater independence from central government in Prague, became a pretense for asserting autonomy in October 1938. The paper is paying attention to impact of mentioned events upon political life in Czechoslovakia. Attention is also devoted to measures adopted by state organs to commemorate Declaration of Foundation of Czechoslovak Republic with aim to build-up and foster patriotic and cohesive sentiments among citizens of Czechoslovakia.

Bibliografická informácia

Milan Olejník : Podiel významných historických udalostí na formovaní štátnej ideológie na Slovensku v období predmníchovskej ČSR. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

doc. Mgr. Milan Olejník, PhD.
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Slovenská akadémia vied
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE