TÉMA TÉMA

Untitled Document

Zdôrazňovanie rozmanitosti mocenského postavenia bolo bežnou súčasťou politického myslenia v stredoveku. Niekedy sa však na to zabúda. Ako sa ale uplatňovala moc v ranom stredoveku? Ako boli organizované politické útvary? Môžeme ich považovať za unifikované kráľovstvá a kniežatstvá? Je správne ich vnímať ako moderné štáty? Na niektoré otázky sa pokúsili zodpovedať autori v jednotlivých štúdiách tohto čísla Forum Historiae. Našou ambíciou je zapojiť sa do diskusií o fungovaní politických útvarov, mocenských prejavoch a postavení panovníka v stredoveku, ktoré už dlhodobo prebiehajú v západnej medievistike a do ktorých sa čoraz častejšie zapájajú aj historici zo susedných krajín. Zároveň sme chceli zaplniť prázdne miesto v slovenskej medievistike, v ktorej sa málokedy môžeme stretnúť s témami, ktoré prináša toto číslo.

Forum Historiae 2/2014: Moc a štát v stredovekej Európe
Zostavovatelia: Pavol Hudáček - Rastislav Kožiak
Obrázok na titulnej strane: Šachové figúrky (vyrobené z mrožích klov) známe ako "Lewis Chessmen" z 12. storočia
Preklad do angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z poľštiny: Gabriela Zaťková
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redatorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Peter Bystrický, Florin Curta, Pavol Hudáček, David Kalhous, Gergely Bálint Kiss, Miroslav Lysý, Dariusz Andrzej Sikorski; Ján Steinhübel, Gábor Szeberényi; Dušan Zupka
 
Forum Historiae 2/2014 "Moc a štát v stredovekej Európe" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku : Život, kultúra, spoločnosť a Vedeckou grantovou agentúrou na základe projektu VEGA 2/0109/14: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Počiatky poľského štátu v najnovších archeologických a historických výskumoch

Untitled Document
Dariusz Andrzej Sikorski
Summary

Dariusz Andrzej Sikorski: The Beginnings of the Polish State on a Basis of the Most Recent Archaeological and Historical Research

Views of most Polish archaeologists and some historians on the beginnings of the Polish state have been radically changed within the last twenty-five years. Therefore, it is possible to speak about an emergence of the new model which can explain the formation process of the state of the first Piasts better. Progress in the archaeological research have contributed to this change as well as enabled not only to distinguish new and for the early Piast period also significant sites and objects, but also to reanalyse already known material. The most crucial factor which has revolutionary influenced the knowledge concerning this period has been a wide application of the absolute dating (by dendrochronology as well as radiocarbon dating) which has enabled to verify – mostly negatively – older hypotheses as well as to provide more reliable grounds for those more recent ones. The older model of the Polish State emergence was created in the 1950s and 1960s, in the period of so-called millennial research which had been generously supported by the contemporary state power. A basic methodological directive was an acceptance of a gradual and evolutionary concept of the social development in Polish lands. Current Polish research on this issue has created a basis for an almost general consensus with an overall view on the issue. At the same time, there are many various solutions as far as individual questions are concerned. However, I suppose that this consensus is grounded on two false assumptions: that the state emergence should be equated with an abrupt development of fortified settlements building and secondly, that the Piast power domain had been centralized and ruled by a single ruler since its beginnings. A rejection of bases of the older "millennial" concept is currently only illusory as even newer opinions refer to the evolutionary vision of a social structures´ development. The difference is that these views perceive mechanisms and speed of this evolution in the first millennium of our era in a different manner. 

Keywords

medieval archeology, making of medieval Poland, Piast dynasty, kingdom of Poland, hillforts

Bibliografická informácia

Dariusz Andrzej Sikorski : Počiatky poľského štátu v najnovších archeologických a historických výskumoch. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski (1967) pracuje na Inštitúte histórie Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani. Špecializuje sa na dejiny včasného stredoveku v Poľsku a západnej Európe, osobitú pozornosť venuje metodike a metodológii medievistického výskumu. Je autorom 4 monografií (Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich do końca IX wieku. Poznań, 2005; Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Poznań, 2011, 2013; Początki Kościoła w Polsce. Poznań, 2012; Wczesnopiastowska architektura sakralna. Poznań, 2012), spolueditorom syntézy Vademecum historyka mediewisty (Warszawa, 2012) a vedeckého zborníka venovaného interdisciplinárnym koreláciám histórie a archeológie Archaeologia versus historiam – Historia versus archaeologiam (Poznań, 2012).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2014/02 Moc a štát v stredovekej Európe