TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vzťah medzi dejinami a pamäťou predstavuje lákavú tému do diskusie. Tieto dva fenomény sú často spájané, ale aj zamieňané. V niektorých prípadoch sa dokonca kvalitatívne ani nerozlišuje medzi spomienkami súčasníkov a výsledkami historickej analýzy. Pritom, tieto sa môžu zásadne líšiť, ale zároveň byť obe spoločensky prijateľné.
Tohtoročné prvé číslo Forum Historiae Vám v rubrike Štúdie prináša štúdie, ktoré sa z rôznych uhlov pohľadu venujú práve vzťahu spomínania a historiografie. V Materiáloch uverejňujeme dve recenzie a starší text významného slovenského historika Daniela Rapanta. Diskusia pokračuje na široko položené otázky z minulého čísla. V portálovej časti Forum Historiae pribúdajú predovšetkým voľne stiahnuteľné publikácie a informácie o budúcich podujatiach.

Forum Historiae 1/2008: Variácie s pamäťou a dejinami
Zostavovatelia: Miroslav Michela
Preklady z angličtiny:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Karol Hollý, Rudolf Chmel, Milan Olejník, Herman Paul, Jan Randák, Juraj Šuch, Natália Veselská, Bart Wallet
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Piotr Witek: Kultura film historia (metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego)

Untitled Document
Juraj Šuch
Recenzovaná publikácia

Piotr Witek: Kultura film historia (metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego). Lublin : Wydawnictvo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, 285 s. 

Bibliografická informácia

Juraj Šuch : Piotr Witek: Kultura film historia (metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego). In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Juraj Šuch, PhD. je odborným asistentom na Katedre filozofických vied Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaoberá sa filozofiou dejín, predovšetkým naratívnou filozofiou dejín H. Whitea a F. Ankersmita.

Kontakt

Juraj.Such@umb.sk