TÉMA TÉMA

Untitled Document

The topic of the political thinking within the Slovak national movement in 1848 – 1914 has, until recently, been one of those rather marginal ones in Slovak historiography. However, we believe this topic offers very good research and interpretative potential. Therefore it has been chosen as the topic of this issue. We have prepared seven academic studies (as well as two reviews) which analyse particular political or national-ideological concepts and phenomena from various points of view. The texts bring several original approaches as well as new interpretations; therefore we believe that the broader academic public will find them interesting. The texts aim to provide an impulse for new research of this intriguing and often neglected topic

Forum Historiae 2/2013: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD. - Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD.
Preklady z maďarčiny: Mgr. Diana Duchoňová; PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD. MA; PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Dana Hučková, CSc.; PhDr. Tomáš Jahelka; Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.; PhDr. Pavol Krištof, PhD.; Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.; MSc. László Matus; PhDr. Peter Rusnák, PhD.; Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
 
Forum Historiae 2/2013 "Slovenské politické myslenie 1848 - 1914" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

PICHLER, Tibor. Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. Bratislava: Kalligram, 2011. 132 s. ISBN 978-80-8101-525-0

Untitled Document
Tomáš Jahelka
Recenzovaná publikácia

Pichler, Tibor. Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. Bratislava: Kalligram, 2011. 132 s. ISBN 978-80-8101-525-0

Bibliografická informácia

Tomáš Jahelka : PICHLER, Tibor. Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. Bratislava: Kalligram, 2011. 132 s. ISBN 978-80-8101-525-0. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Tomáš Jahelka (1980) je odborný asistent na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. V rámci doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne sa venuje osobnosti T. G. Masaryka a českému a slovenskému filozofickému a politickému mysleniu.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)