TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tradičný pohľad na zmeny režimov vychádza z tézy o hlbokých politických ruptúrach, ktoré so sebou prinášali rozsiahle zmeny rozloženia moci. Ich sprievodným znakom boli personálne, kultúrne a sociálne diskontinuity, ktoré deformovali prirodzený vývoj spoločnosti. Historik Ľubomír Lipták v roku 1990 publikoval inšpiratívnu úvahu, v ktorej hľadal odpoveď na otázku, či bolo Slovensko skutočne krajinou generácií „s odťatými rukami". Podľa Liptáka boli slovenské dejiny v 19. a 20. storočí poznačené zmenami režimov a diskontinuitami: nové pokolenia prichádzali, chopili sa práce, získali postavenie, budovali kariéry, ale ešte než sa mohli plne rozvinúť, boli v dôsledku politických a spoločenských zmien odstavené a nahradené novými elitami. Aktuálne číslo Forum Historiae je jedným z výstupov vedeckého projektu Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, medzi ktorého výskumné ciele patrilo i overenie platnosti tézy o „odťatých rukách" ale i ďalších dlhodobo akceptovaných presvedčení, ktorých platnosť doteraz nebola overená empirickým výskumom a konkrétnymi analýzami.

Forum Historiae 1/2018: Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí
Zostavovatelia: László Vörös – Peter Šoltés
jazyková korektúra: Katarína Kubáňová
Preklady a korektúra anglického jazyka: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, Anna Falisová, Štefan Gaučík, Ingrid Kušniráková, Rastislav Molda, Vojtech Ozorovský, Lucia Segľová, Attila Simon, Veronika Szeghy-Gayer, Peter Šoltés, László Vörös
 
Forum Historiae 1/2018 "Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Personálna kontinuita politickej elity v Košiciach po Viedenskej arbitráži

Untitled Document
Veronika Szeghy-Gayer
Summary

Szeghy-Gayer Veronika: Personnel Continuity of the Political Elite in Košice Following the Vienna Arbitration
The Vienna Arbitration and coup d´état in 1938 resulted in changes in the make-up of the local political elite in towns ceded to Hungary. This study aims to answer the following questions that have scarcely been discussed so far:
- What role was played by the local Hungarian elite who were active in the minority policies during the existence of Czechoslovakia after the political changes of 1938?
- Who was granted a membership in the Municipal Committee of Košice and on what grounds?
- What was the diplomatic history of the new political elite of the municipality?
The author convincingly points to a significant personnel continuity between the political elite of Košice before and after 1938. Municipal management included public figures from Košice who had participated in local policy making for decades, even after the Vienna Arbitration. She thus revises a myth present in contemporary public discussion and historiography of a strong position of so called "anya" members in the arbitration territory. These were the clerks and civil servants who had arrived in Košice from Hungary in order to work in the state administration.

After the first Vienna Arbitration, the Municipal Committee of Košice, was comprised of the people who had studied at the time of dualism. The majority of them had begun their political careers in the opposition during the time of the Czechoslovak Republic. A considerable part of the educated members had had at least ten years of experience in local politics and were also known to the Hungarian government due to their positions or memberships in Hungarian political parties.
From 1938 to 1945, the Municipal Committee was re-arranged to include exclusively Hungarians which did not reflect the diversity of political life during the inter-war period. Outside of the committee, there remained local representatives of left-wing movements with a quite large electoral support and Slovak positions were taken by politicians loyal to the Hungarian state.
 

Keywords

Košice, political elites, Vienna Arbitration, Municipal Committee 

Bibliografická informácia

Veronika Szeghy-Gayer : Personálna kontinuita politickej elity v Košiciach po Viedenskej arbitráži. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Veronika Szeghy-Gayer, PhD.  pracuje v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, a je externá spolupracovníčka na Katedre histórie FF UJPŠ. Zaoberá sa interetnickými vzťahmi na území Východného Slovenska. V rokoch 2012 – 2017 pracovala v Inštitúte pre výskum menšín Maďarskej akadémie vied v Budapešti.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938