TÉMA TÉMA

Untitled Document

Spôsoby, akými ľudia dávali najavo, že sa cítia byť v spoločnosti zbedačovaní, marginalizovaní, ponižovaní či znevýhodnení, boli rozmanité. Spravidla záviseli od intenzity pocitu ohrozenia a krivdy, od mentality a politickej kultúry dotknutej skupiny či vrstvy, ako aj od možností, ktoré im vládnuci režim dovolil využiť.
Medzivojnová republika nebola výnimkou. Či už išlo o násilné hladové búrky mestskej či vidieckej „spodiny" alebo kultivované protesty stredných vrstiev, spravidla signalizovali, kde sa nachádzali neuralgické body sociálnej súdržnosti a kde ležali prekážky na ceste k harmonickejšej spoločnosti. Reakcie štátu a spoločenských elít naopak ukazovali, do akej miery bola spoločnosť schopná sa vyrovnať so sociálnymi problémami, či ju posúvali vpred k dosiahnutiu svojich ideálov alebo ju priviedli k čoraz hlbšej paralýze. Načrtnutými aspektmi fenoménu sociálneho a politického protestu sa zaoberá Forum Historiae 2/2015.

Forum Historiae 2/2015: Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Osveta a ľudovýchova sociálne slabých vrstiev spoločnosti v čase Veľkej hospodárskej krízy

Untitled Document
Martina Orosová
Summary

Martina Orosová: Educational Awareness and Educating the Socially Disadvantaged During the Great Depression.
Educational activities were an important part of the cultural policy of the First Czechoslovak Republic. They were carried out within the scope of four laws aimed at organizing civic education courses, establishing public municipal libraries, setting up municipal chronicles and civilian military education. These activities existed under the authority of the Ministry of Education and National Edification in Prague, which delegated some of their competences to the Department of the Ministry of Education and National Edification in Bratislava. The Czechoslovak Republic invested a lot more funds into education and training than the Austro-Hungarian monarchy. The 20's of the 20th century saw the most generous funding; it was a time when public education experienced its best period. Edification was carried out by educators working in district associations and local edification committees. Most edification workers were found in the ranks of teachers of primary and secondary schools. The Great Depression hit public education by reducing state subsidies, which were the lowest in the period 1932 - 1934. At this time of deteriorating economic conditions, educational activities focused on the organization of courses for unemployed young people under 17 years of age, and educational courses for women. The main objective of all activities was the education of citizens towards democracy and civic responsibility in the spirit of the idea of Czechoslovak national unity. The economic crisis was understood primarily as a moral crisis and radical displays of young people were considered a symptom of moral decline. Educational activities took a new direction in the second half of the 30's of the 20th century. Military education became the main focus, as did issues of war and the defence of the Republic. After the breakup of Czechoslovakia, the educational and edification associations ceased to exist and their activities were carried out only by Matica slovenská.

Keywords

Edification, education, unemployment, emigration

Bibliografická informácia

Martina Orosová : Osveta a ľudovýchova sociálne slabých vrstiev spoločnosti v čase Veľkej hospodárskej krízy. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Martina Orosová (1971) vyštudovala odbor archívnictvo a história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v Pamiatkovom úrade SR, kde vedie špecializovaný verejný archív, je hlavnou redaktorkou odborného časopisu Monument revue, prednáša na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a je externou doktorandkou v Historickom ústave SAV. Vo vedeckej práci sa sústredí na kultúrne dejiny 20. storočia a dejiny ochrany kultúrneho dedičstva. Je spoluautorkou monografie Košická citadela ocenenou Slovenskou historickou spoločnosťou a autorkou desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938