TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tradičný pohľad na zmeny režimov vychádza z tézy o hlbokých politických ruptúrach, ktoré so sebou prinášali rozsiahle zmeny rozloženia moci. Ich sprievodným znakom boli personálne, kultúrne a sociálne diskontinuity, ktoré deformovali prirodzený vývoj spoločnosti. Historik Ľubomír Lipták v roku 1990 publikoval inšpiratívnu úvahu, v ktorej hľadal odpoveď na otázku, či bolo Slovensko skutočne krajinou generácií „s odťatými rukami". Podľa Liptáka boli slovenské dejiny v 19. a 20. storočí poznačené zmenami režimov a diskontinuitami: nové pokolenia prichádzali, chopili sa práce, získali postavenie, budovali kariéry, ale ešte než sa mohli plne rozvinúť, boli v dôsledku politických a spoločenských zmien odstavené a nahradené novými elitami. Aktuálne číslo Forum Historiae je jedným z výstupov vedeckého projektu Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, medzi ktorého výskumné ciele patrilo i overenie platnosti tézy o „odťatých rukách" ale i ďalších dlhodobo akceptovaných presvedčení, ktorých platnosť doteraz nebola overená empirickým výskumom a konkrétnymi analýzami.

Forum Historiae 1/2018: Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí
Zostavovatelia: László Vörös – Peter Šoltés
jazyková korektúra: Katarína Kubáňová
Preklady a korektúra anglického jazyka: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, Anna Falisová, Štefan Gaučík, Ingrid Kušniráková, Rastislav Molda, Vojtech Ozorovský, Lucia Segľová, Attila Simon, Veronika Szeghy-Gayer, Peter Šoltés, László Vörös
 
Forum Historiae 1/2018 "Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Ödön Tarján - politik, podnikateľ a slobodomurár

Untitled Document
Štefan Gaučík
Summary

Štefan Gaučík: Ödön Tarján – Politician, Entrepreneur and Freemason
The study details the life and work of a nearly forgotten personality in the Hungarian minority history of Slovakia, Ödön Tarján. His contemporaries considered him not only an opposition politician who criticized the government minority and economic policies in the Czechoslovak republic (1918 – 1938), but also an agent of the Hungarian government. He was an outstanding economic expert and an éminence grise of the Hungarian parties who had substantial influence on the administration in Budapest. Despite his Jewish descent, he claimed to belong to the Hungarian national minority. Tarján's career can be considered successful until around 1933. He was owner and manager of an industrial enterprise that was prosperous until 1918, though, later the company had difficulties with marketing and struggled financially. Tarján was an active freemason and gained significant influence in the minority policy during the 1920s. He maintained strong connections with the government in Budapest through collaboration with József Szent-Iványi, the chairman of the Hungarian National Party and developed important contacts within the Czech and Slovak industrial circles. Tarján's career took a downward turn in 1933 when he moved to Hungary. From then on his life was affected by existential difficulties and included many compromises. Although he was an expert on Czech-Slovak issues during the Hungarian revisionist movement, he moved to the periphery of political life there. Tarján died tragically in 1946.

Keywords

biography, elites, Hungarian minority in Czechoslovakia, minority policies, minority economic policies

Bibliografická informácia

Štefan Gaučík : Ödön Tarján - politik, podnikateľ a slobodomurár. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia