TÉMA TÉMA

Untitled Document

V priebehu dlhého 19. storočia prešli mestá výraznými zmenami v oblasti urbanistického vývoja, budovania technickej infraštruktúry a zvyšovania kvality bývania. Tento vývoj akceleroval na prelome 19. a 20. storočia a v prípade miest na dnešnom území Slovenska najmä po vzniku Československa (1918). Dôraz sa kládol na skvalitnenie života v meste nielen v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry, modernej výstavby a architektúry, verejnej hygieny a zdravotníctva, ale aj kultúry bývania, trávenia voľného času a vzťahu k okolitej prírode. Celkovo proces modernizácie miest nebol ani rovnomerný, ani plynulý. Podpísali sa na ňom časté zmeny politických režimov, pričom výrazná zmena urbanisticko-kultúrnych vzorov nastala po roku 1918. Autori tohto čísla Forum Historiae charakterizujú premeny „mesta na Slovensku" na príkladoch vybraných lokalít – najmä Prešporka/Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Forum Historiae 2/2016:

Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste
v 19. a 20. storočí

Zostavovatelia: Gabriela Dudeková - Michal Bada
Preklady do angličtiny: Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.)
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová a Gabriela Dudeková
Obrázok na titulnej strane: Bytový dom Avion v Bratislave, postavený v rokoch 1930-31 (výrez). Zdroj: Archív Oddelenia architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Bielik, Martin Čičo, Katarína Haberlandová, Peter Kovaľ, Zuzana Labudová, Henrieta Moravčíková, Katarína Pekařová, Michael Rykl, Zuzana Varechová
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Oddychové a výletné miesta Prešporka koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia v kontexte rozvoja krajinárstva

Untitled Document
Martin Čičo
Summary

ČIČO, Martin: Leisure in Pressburg at the Turn of 18th and 19th Century in a Mirror of Landscape Painting

After the mid of the 18th century, in relation to the special status of Pressburg as the capital, state parliament and royal city of Hungary, the level of cultural standards also rapidly changed. These changes included the creation of public leisure and walking areas. In 1775 – 1776 the first public garden (Brucken Au) in Central Europe was founded by the city and in the early 1780s a Promenade was also created, outdoor outside the former municipal walls and the moat on the south side of the city. In addition, several private gardens (by the Pálffy and Erdődy families and the Archbishop) were made available to the public. However, in the late 18th and early 19th centuries they were modified in the style of English landscape gardens.
In the early 19th century, with a change to the social and political situation, that trend continued. But this time the motivation for further development was based on the art movements related to the "discovery" and aesthetic appreciation of a landscape. The key to its understanding and replication was its picturesqueness, which invited visitors to discover the open landscapes and free natural areas. This created the first popular places for excursions and picnic grounds in the peri-urban areas that testify that enthusiasm for the country was shared not only by artists, but also by the wider public. Places like Sans Souci, Peaceful Hut, New World, Iron Spring and others have been introduced and not only in topographic literature. Moreover, they have become subjects of promotion with widely duplicated prints.
The development of landscape painting also shows the change of the city view which, from now displays the city as an urban structure, situated within the landscape and the natural environment.

Keywords

public garden, open landscape, landscape painting, point of view, excursion resort

Bibliografická informácia

Martin Čičo : Oddychové a výletné miesta Prešporka koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia v kontexte rozvoja krajinárstva. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Martin Čičo, historik umenia, absolvent katedry Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2000 – 2006 pracoval ako kurátor v Galérii mesta Bratislavy a od roku 2007 v Slovenskej národnej galérii ako kurátor Zbierky starej kresby a grafiky. Venuje sa umeniu 16. – 18. storočia, osobitne grafike a ikonografii. Autor a spoluautor viacerých výstav a publikácií, napr.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku (Bratislava 2002) a katalógov výstavy Architectura delineata et sculpta (Bratislava 2011), Dve Krajiny. Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť (Bratislava 2014).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí