TÉMA TÉMA

Untitled Document

Spôsoby, akými ľudia dávali najavo, že sa cítia byť v spoločnosti zbedačovaní, marginalizovaní, ponižovaní či znevýhodnení, boli rozmanité. Spravidla záviseli od intenzity pocitu ohrozenia a krivdy, od mentality a politickej kultúry dotknutej skupiny či vrstvy, ako aj od možností, ktoré im vládnuci režim dovolil využiť.
Medzivojnová republika nebola výnimkou. Či už išlo o násilné hladové búrky mestskej či vidieckej „spodiny" alebo kultivované protesty stredných vrstiev, spravidla signalizovali, kde sa nachádzali neuralgické body sociálnej súdržnosti a kde ležali prekážky na ceste k harmonickejšej spoločnosti. Reakcie štátu a spoločenských elít naopak ukazovali, do akej miery bola spoločnosť schopná sa vyrovnať so sociálnymi problémami, či ju posúvali vpred k dosiahnutiu svojich ideálov alebo ju priviedli k čoraz hlbšej paralýze. Načrtnutými aspektmi fenoménu sociálneho a politického protestu sa zaoberá Forum Historiae 2/2015.

Forum Historiae 2/2015: Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Od sociálneho radikalizmu k radikálnemu socializmu 1918 - 1920

Untitled Document
Juraj Benko
Summary

Juraj Benko: From Social Radicalism To Radical Socialism, 1918 - 1920

The study deals with the circumstances of the formation of social protests within the context of the lower classes during the first years after the establishment of Czechoslovakia and with the relationship between social radicalism and radical socialism during this period. On one hand, the author focuses on the social causes of the protests, on the other hand, the ways in which the protests were expressed are analysed.
Considering the establishment of Czechoslovakia, the emphasis is put on the process of continuity of the development of social and economic circumstances, in which the lower classes lived in this period. The aspect of the discontinuity of political development remains overlooked. It is distinguished by the differences between the interests and political behaviour of two quite separate social worlds – the interests of the elite and middle class on one hand and the interests of the lower classes, that had been most damaged by the social and economic situation at the end of the war and after the establishment of Czechoslovakia on the other. With socially differentiated views and emphasizing the continuity of the social and economic situation, the process of the national-democratic revolution in 1918 (accentuated among the higher and middle classes, as well as in the official history) seems to parallel the specific development of social protests within the context of the lower classes.
At the same time, the study focuses on the multiple radical lexicons present in the sphere of discourse and used in the radicalization of the lower classes. The communist lexicon, which was significantly used by the lower classes in towns and rural areas almost immediately after war, played an important role as a political language of social protest.

Keywords

Social Radicalism, Moral Economy, Socialism, Communism, 1918, Czechoslovakia, Violence

Bibliografická informácia

Juraj Benko : Od sociálneho radikalizmu k radikálnemu socializmu 1918 - 1920. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Juraj Benko, PhD. (1974) od roku 2002 pracuje v Oddelení novších dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa problematikou dejín socialistického a komunistického hnutia v strednej Európe a v Československu v 20. storočí, politickou propagandou a formovaním politických identít po prvej svetovej vojne. Je autorom radu štúdií publikovaných doma i v zahraničí a editorom kolektívnej monografie Občan a štát v moderných dejinách Slovenska (Bratislava, Historický ústav 2010). V roku 2012 publikoval monografiu Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900 – 1920) (Bratislava : Historický ústav SAV 2012)


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2009/01 Rodina vo vojne

Úvodné slovo

Xénia Šuchová - Juraj Benko

2014/01 Ideológia v priestore a čase

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938