TÉMA TÉMA

Untitled Document

Téma politického myslenia v rámci slovenského národného hnutia v rokoch 1848 – 1914 je produkcii slovenských historikov za posledné roky skôr okrajovou. Túto problematiku však určite nemožno považovať za uspokojivo spracovanú. Naopak ponúka veľmi dobrý bádateľský a interpretačný potenciál. Jej pramenná základňa poskytuje množstvo ešte doposiaľ neprebádaného materiálu, a na druhej strane, existuje viacero na prvý pohľad uspokojujúco spracovaných problémov, ktoré možno interpretovať kvalitatívne novým spôsobom. Tieto skutočnosti nás motivovali pri výbere novej témy Forum Historiae. Pripravili sme sedem vedeckých štúdií (a dve recenzie), ktoré z rôznych uhľov pohľadu analyzujú konkrétne politické, resp. národno-ideologické koncepcie a fenomény. Hoci nepredkladáme ucelené spracovanie danej problematiky, ponúkané texty prinášajú viacero originálnych náhľadov a nových interpretácií a prispievajú k hlbšiemu poznaniu ideového a ideologického zázemia slovenského národného hnutia v danom období. Veríme, že tieto texty zaujmú širšiu odbornú obec a budú impulzom k ďalším novým spracovaniam tejto zaujímavej problematiky. 

Forum Historiae 2/2013: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD. - Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD.
Preklady z maďarčiny: Mgr. Diana Duchoňová; PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD. MA; PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Dana Hučková, CSc.; PhDr. Tomáš Jahelka; Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.; PhDr. Pavol Krištof, PhD.; Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.; MSc. László Matus; PhDr. Peter Rusnák, PhD.; Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
 
Forum Historiae 2/2013 "Slovenské politické myslenie 1848 - 1914" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Od Parnasu k redaktorstvu. Spolupráca Kolomana Banšella s Novou školou

Untitled Document
Ľuboš Kačírek
Summary

Ľuboš Kačírek: From Parnassus to the Position of Editor: Cooperation between Koloman Banšell and the Slovak New School

Austro-Hungarian Compromise from 1867 was one of the factors that sped up the differentiating process among the Slovak elites which led to creation of two camps: the Old School and the New School. During this period new generation of writers was also formed which abandoned the canon of Romanticism and found inspiration in a new literary trend – Realism. The new literary generation introduced itself in 1871 when almanac Napred  (Ahead) had been published. It was edited by Pavol Országh (-Hviezdoslav) and Koloman Banšell. The older literary generation distanced itself from the emerging young generation. In combination with more liberal politics of the New School, the younger generation opted for the cooperation with this camp of Slovak politicians. K. Banšell published his contributions in literary almanac of the New School Minerva and in 1871 he published together with P. O. Hviezdoslav almanac Napred where the new generation introduced itself. Although the attacks by the members of the New School against members of the Old School and Slovak National Party made the relationship between Banšell and Bobula's New School ambivalent, he published his contributions in Slovenské noviny (The Slovak Newspapers) and satirical poems in satirical journal Ježibaba (The Witch) using pseudonym. Finally he accepted an offer from editor of Slovenské noviny (April – October 1873) and together with Ján Mallý-Slanický became the author of majority of its leading articles which analyzed the strategy of the national movement for the future. He protected national interest of Slovaks with his articles and defended them from the accusations from Pan-Slavism. He did so not only against supporters of magyarization in Hungary, but also against demands coming from Russia calling for bigger inclination of Austro-Hungarian Slavs to the Russian state. After his departure from the editorial staff he still carried on with his contributions for Slovenské noviny and was active as an educator and later as a Lutheran priest.
 

Keywords

the Slovak New School (political movement), Slovenské noviny, journalism, national movement

Bibliografická informácia

Ľuboš Kačírek : Od Parnasu k redaktorstvu. Spolupráca Kolomana Banšella s Novou školou. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (1971) je historik a muzeológ. Pracuje na Katedre etnológie a kultúrnej antropo-lógie, FiF UK v Bratislave. Venuje sa problematike slovenských dejín 19. storočia, slovensko-maďarských a slovensko-slovinských vzťahov v 19. storočí, regionálnym dejinám, dejinám múzejníctva, muzeológii


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914