TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Obrazy dejín etník Uhorska v učebných textoch 18. storočia

Untitled Document
Eva Kowalská
Summary

Eva Kowalská: Images of the History of Ethnies in the Kingdom of Hungary in Educational Texts of the 18th Century

Emerging modern historiography was focused on the struggle against the stereotypical image of the Kingdom of Hungary which was perceived as a country of ignorance and neglected cultural life. In Protestant cultural circles the necessity to legitimize the identity of the members in the ambiance not supporting Protestantism occurred. Moreover, there was the need to prove the continuity of the previous cultural development as well. The authors of works about general history and culture of the Kingdom of Hungary and about the Protestants were motivated also by the attempt to improve the image of the country. It was exactly in those cultural circles where the ideas of the Enlightenment connected to historiography were accepted. The new thoughts shifted the perception of the historical process; it was no longer a mere suit of political changes but it was seen as the advancement of civilization. The works of Daniel Hajnóczy, Jozef Bencúr and Juraj Nagy were specific due to their realistic understanding of ethnical diversity and effort to explain and remove the animosities based on the difference in perception of the members of particular ethnicities in the Kingdom of Hungary. The authors of the examined instructive texts grounded their works not only in knowledge of the sources but also in their own observation and interpretation of their findings. The information the authors presented in their textbooks and lectures became the fixed images of the situation. The author of this study analyses argumentation content and articulates hypotheses about the possible motivation of the studied texts. The work of D. Hajnóczy Colloquia (Dialogues) documented the sensitivity about the stereotypical model of Slovaks as a subordinate ethnicity and provided the life-style picture of the lower classes. In the case of J. Bencúr's texts we can talk about overcoming the image of old Slavs as those under Hungarians' rule. However, it was based on the effort to legitimize the interests of the Habsburg Monarchy in Poland. Juraj/Jiří Nagy attempted to integrate Slavs, and Slovaks especially, into the process of promotion of civilization achievements. Nagy framed a modern concept of history based on the theses about civilization progress.

Bibliografická informácia

Eva Kowalská : Obrazy dejín etník Uhorska v učebných textoch 18. storočia. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Eva Kowalská, DrSc. je vedúcou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV, špecializuje sa na problémy cirkevných a kultúrnych dejín raného novoveku. Je autorkou troch monografii, spolueditorkou viace-rých kníh, autorkou početných knižných kapitol a vedeckých štúdií, z ktorých veľká časť vyšla v zahraničí (Veľ-ká Británia, Nemecko, Rakúsko, Česko, Rumunsko, Maďarsko). V súčasnosti sa venuje najmä otázke migrácií v ranom novoveku.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/02 Etnické stereotypy v historickom výskume

KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI