TÉMA TÉMA

Untitled Document

"Dlhé" 19. storočie sa z hľadiska vývoja religiozity, vzťahu štátu a cirkví ako aj vzájomných relácií jednotlivých náboženských spoločenstiev hodnotí v histórii veľmi protichodne. Bolo to najcirkevnejšie storočie alebo sa Francúzskou revolúciou začal nezastaviteľný proces ústupu náboženstva zo „scény" dejín?  Môžeme súhlasiť s názormi, že 19. storočie prinieslo v Európe nástup druhej konfesionalizácie? Vytláčanie náboženstva z verejného priestoru a komplikovanie ich vzťahu zo štátom viedlo cirkevné elity k výraznejšej aktivite, k inovácii pastoračných foriem, využívaniu nových médií a vcelku úspešnému obnoveniu cirkevnej disciplíny. Na druhej strane však po celé „storočie dlhšie ako sto rokov" dochádzalo pri formovaní kolektívnej ale i osobnej identity k relativizácii konfesionálného princípu v prospech etnického resp. občiansko-štátneho.

Forum Historiae 1/2015: Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí
Zostavovatelia: Peter Šoltés - Michal Kšiňan
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Michal Kšiňan, Ingrid Kušniráková, Erika Maliniaková, László Matus, Peter Olexák, Peter Šoltés, Jakub Štofaník
 
Forum Historiae 1/2015 "Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí" bolo podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Občianske zrovnoprávnenie alebo náboženský indiferentizmus? Problém zmiešaných manželstiev v kontexte sekularizácie Uhorska v 30. a 40. rokoch 19. storočia

Untitled Document
Peter Šoltés
Summary

Peter Šoltés: Civil Equality or Religious Indifference? The problem of Mixed Marriages in the Context of the Secularisation of the Hungarian Monarchy in the 40's of the 19th Century
The issue of mixed marriages has been a source of tension and conflict since the period of Josephinism not only between the Catholic Church and the Protestant denominations but it also complicated the relationship of the State and the Church. Civil standards that governed the mixed marriage and childrearing in it did not meet the requirements of either side. They were in violation of the canon law of the Catholic Church and the Protestant side in disadvantage in terms of the religious education of children. Although the Tolerance Patent Act as well as Article 26/1791 abolished the obligation to sign the obligatory oath on the Catholic education of all children, in reality, however, it continued to be required. Escalating disputes related to the increasing number of denominationally mixed families got on the program of the Hungarian Parliament in the 30's of the 19th century. Politicising the issue of mixed marriages was related to the ongoing process of the legal emancipation of Protestants in Kingdom of Hungary. The ultimate aim of the liberal opposition was to enforce the principle of reciprocity as a necessary prerequisite for the development of a civil society and also the strengthening of the Hungarian national movement.

The Catholic Church used their envoys to lobby during the meetings in 1832/1836, 1843/1844 and 1839/1840 to maintain the Catholic Church as a national religion, and was very much against the fundamental liberalisation of conditions within its own functioning. However the general opinion was in favour of the necessity for the equality of Protestants to Catholics. Both camps influenced public opinion through newspapers, pamphlets, circulars, pastoral letters and the like. The Catholic hierarchy required of their priests an observance of Church standards when consecrating mixed marriages, which the majority of counties and members of the national assembly were opposed to. Religious confusion over mixed marriages crippled and hindered the political process and slowed down the necessary reforms. It also complicated not just the relations between denominations on the level of ecclesiastical structures but also the relations between believers and led to a weakening of the authority and the esteem of the clergy.

Keywords

mixed marriages, Catholic Church, Diet of Hungary, Hungarian Reform Era, secularization, János Mailáth, liberalism in the Kingdom of Hungary

Bibliografická informácia

Peter Šoltés : Občianske zrovnoprávnenie alebo náboženský indiferentizmus? Problém zmiešaných manželstiev v kontexte sekularizácie Uhorska v 30. a 40. rokoch 19. storočia. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. Mgr. Peter Šoltés, PhD. pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, na Oddelení dejín 19. storočia. Venuje sa výskumu sociálnych noriem a kultúrneho transferu v konfesionálne a etnicky pluralitnom prostredí Uhorska, výskumu stereotypov v období vzniku a šírenia národných hnutí a štatistickej a cestopisnej literatúry o Uhorsku v „dlhom" 19. storočí. Je autorom monografie Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši (Bratislava, 2009).