TÉMA TÉMA

Untitled Document

Pojem „ideológia" je obeťou vlastnej popularity. Po vyše dvoch storočiach prítomnosti v diskurze sa jeho obsah i hranice zahmlili. Má množstvo odborných definícií a ešte viac využití v bežnom jazyku. Napriek tomu zastáva zmysluplné miesto v základnej výbave vedy – ako konceptuálny nástroj i ako predmet bádania. Na ideológiu má význam sa pýtať a hľadať ju v rôznych oblastiach poznania i konania. Hoci sa rada maskuje a skrýva, dá sa identifikovať ako vplyvná súčasť rôznych diskurzov – nielen vo sfére politiky, ale i vo vede, umení, urbanizme či cestovnom ruchu. V historickej perspektíve sa o to pokúša aj toto číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2014: Ideológia v priestore a čase
Zostavovatelia: Juraj Benko - László Vörös
Preklady do angličtiny: Zuzana Orsághová
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Juraj Benko, Grigorij P. Meľnikov, Jan Randák, Peter Szalay, Pavel Šuška, Mária Topolčanská, Eugen Zeleňák, László Vörös, Aleš Vrbata
 
Forum Historiae 1/2014 "Ideológia v priestore a čase" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

O nenormalizovaní komunizmu

Untitled Document
Alexander Vezenkov
Summary

Alexander Vezenkov: Against the Normalization of the Communist Past in Bulgaria
During the recent years, we have witnessed an ever-growing nostalgia towards state socialism as well as continuing attempts to normalize the communist regime. The article examines one of the reactions to this phenomenon, namely the attempts to create an anti-communist grand narrative in historiography and the intrinsic contradictions of this endeavor. It demonstrates that, to a large extent, the new anti-communist canon uses explanatory models and rhetorical techniques borrowed from the communist historiography itself. The communist regime is often presented in the same way as communist historiography used to describe the "fascist regime," the political repressions are portrayed by the same clichés that the nationalist Bulgarian historiography used to describe the atrocities of the time of the "Turkish yoke", the guerilla units during the early years of the communist regime in some publications look just like the communist partisans of the time of World War II, etc. For sure the result is impressive, but unfortunately such an approach is of little or no use for understanding the recent past.
Special attention is paid to the deepening division of historical studies along political and ideological lines, the politicization of historical studies and the attempts to instrumentally use them for the purposes of political propaganda. The article claims that successful development of an anti-communist grand narrative during the last years is in fact counterproductive, even for the purpose of political propaganda – it only mobilizes the authors of the opposite camp and radicalises their own pro-communist grand narrative. A more viable solution would be to give up political engagements altogether while researching the history of the communist past.

Keywords

historical discourse, communism, anticommunist narrative, post-communist nostalgia, normalization, Bulgaria

Bibliografická informácia

Alexander Vezenkov : O nenormalizovaní komunizmu. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Alexander Vezenkov, PhD., študoval na Sofijskej univerzite Sv. Klimenta Ochridského (MA, 1995), Central European University v Budapešti (MA, 1998) a Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paríži (DEA, 2000); titul PhD. z histórie obhájil na Sofijskej univerzite Sv. Klimenta Ochridského (2001). Medzi jeho hlavné výskumné témy patria urbánne dejiny 19. a 20. storočia, dejiny inštitúcií komunistických režimov a rôzne aspekty dejín tanzimatského obdobia Otomanskej ríše. Je autorom kníh: Властовите структури на Българската комунистическа партия, 1944 – 1989 [Mocenské štruktúry Bulharskej komunistickej strany 1944 – 1989]. Sofia 2008; a 9 септември 1944 г. [9. september 1944.]. Sofia 2014; k danej téme publikoval okrem iných aj štúdie: „From National Leaders to Politicians: the Head-of-State Institution in Southeast European Post-Communist Countries (1989 – 2004)". In CAS Working Paper Series No. 2/2009: http://www.cas.bg/en/working_paper_series/roles-identities-and-hybrids-171.html; „Histoire de l'État ou Histoire du Parti: l'historiographie bulgare sur le régime communiste", In Divinatio, 2008, roč. 27, s. 33 – 44; „Das Projekt und der Skandal "Batak." In Südosteuropa, 2010, roč. 58, č. 2, s. 250 – 272; a „Marriаgе of Convenience or Mutual Attraction? Communism and Nationalism in the Balkans." (co-author Tchavdar Marinov) In DASKALOV, R – MISHKOVA, D (eds.) Entangled Histories of the Balkans. 2 : Transfers of Political Ideologies and Institutions. Leiden, 2014, s. 469 – 555.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2014/01 Ideológia v priestore a čase