TÉMA TÉMA

Untitled Document

Na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia nastúpili všetky krajiny v sovietskej sfére vplyvu cestu k pretvoreniu vidieka a poľnohospodárstva podľa sovietskeho modelu. Jeho násilné aplikovanie sprevádzala v Československu masová perzekúcia roľníkov a ich rodín. Vládnuci režim obhajoval svoje konanie voči nim „vyššími záujmami", jeho zmyslom však bola v prvom rade snaha o podriadenie si celej spoločnosti, v ktorej nebol priestor pre samostatne hospodáriaceho roľníka. Nástrojom tejto „prestavby" sa stali kolektívne poľnohospodárske výrobné organizácie, v Československu pomenované jednotné roľnícke družstvá. Cieľom predkladaného čísla Forum Historiae je upriamiť pozornosť na politický, ekonomický i spoločenský rozmer kolektivizácie ako fenoménu hospodárskych dejín, ktorý zasiahol a hlboko poznačil (nielen) slovenskú spoločnosť.

Forum Historiae 1/2016: (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie
Zostavovatelia: Martina Fiamová
Preklad z/do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Jazyková redaktorka (slovenský jazyk): Katarína Prekopová
Jazykový redaktor (český jazyk): Jan Hanzlík
Obrázok na titulnej strane: Letecký záber na vidiecku krajinu (1950, kataster Veľké Ripňany, okr. Topoľčany). Výrez z ortofotomapy (zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/).
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Viera Hlavová, Lukáš Novotný, József Ö. Kovács, Jiří Pernes, Katarína Popelková, Miroslav Sabol, Peter Slavkovský, Radek Soběhart, Jiří Urban, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Nútená kolektivizácia poľnohospodárstva v Maďarsku v rokoch 1948 - 1961

Untitled Document
József Ö. Kovács
Summary

Ö. KOVÁCS, József: The Forced Collectivization of Agriculture in Hungary in the years 1948 – 1961

One of the most comprehensive social operations in the process of Sovietisation was the liquidation of the traditional peasant society. The individual peasant farmers, the organisations and church communities of rural society represented a political counter-base in the path of the communist programme. The land and the people could only be collectivised through the use of terror. The "collective farms" created in the first wave of collectivization were a failure for the programme of Sovietisation. Contrary to the results of many other historical researchers, in his extensive research in all county archives, this author found that the sweeping campaign for full collectivization carried out between 1958 and 1961 used mass violence. The effects of the traumatisation that occurred in those days, the emptying of rural social spaces, are still felt today.

Keywords

Peasant society, Sovietisation, Political dictatorship, Agriculture, Collectivization, Violence, Resistance

Bibliografická informácia

József Ö. Kovács : Nútená kolektivizácia poľnohospodárstva v Maďarsku v rokoch 1948 - 1961. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Prof. József Ö. Kovács je profesorom histórie na Katolíckej univerzite Pétra Pázmányho v Budapešti. Súčasne pracuje ako vedúci poradca vo Výskumnom centre pre humanitné vedy Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa zameriava na dejiny vidieckej spoločnosti a obdobie komunistickej vlády v Maďarsku.