TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Nepotizmus - "skrytá" stránka fungovania Liptovskej a Oravskej stolice v 18. storočí

Untitled Document
Tomáš Janura
2011/2: Korupcia  Rozhľady
Summary

Tomáš Janura: Nepotism – the Hidden Aspect of the Liptov and Orava Counties´ Administration in the 18th Century

The phenomenon of nepotism belongs to the almost unknown aspect of the Hungarian county administration, although familial and personal ties represented crucial elements of political culture in the early modern period. State and local offices became ideal places for applying such personal ties and relations into practice. The state maintained a neutral attitude towards nepotism until the first half of the 18th century and no intervention was made against it in the county administration. However, with the ascension of Maria Theresa to the Hungarian throne, county accountants were to keep thorough accounting.  County written agenda became a demanding job that required educated officials. Therefore when nominating new officials the comes had to take into account their education rather than his family ties. By this way the new requirements could be considered as an indirect means of eliminating nepotism.
In the milieu of the Hungarian counties the main responsibility amongst the rich catholic county nobility for maintaining nepotism lay on the vicecomes. Composition of the county magistrate could be - depending on preferences of the vicecomes - influenced by factors such as number of offspring, religious denomination or specific family background and the size of their possession. Gradually, "a county officials' family circle" was formed. It was composed of all those vicecomes subordinate officials who were related to him either by blood or their children had the vicecomes or somebody of his closest family for a godfather or godmother. In order to achieve the biggest proportion of "family officials" and ensure continuity of existing "familial web," the blood relation between changing vicecomeses had to be as close as possible.
Familial ties were so strong that vicecomeses of both - the Liptov and the Orava Counties were related in some way, closely, distantly or by marriage. The vicecomes of the Orava County had "his men" in the Liptov County and vice versa - the vicecomes of the Liptov County in the Orava County. It was predominantly three generations of the Okolicsányi family that created and maintained the familial web of officials in the both Counties.

Kľúčové slová

nepotizmus, šľachta, podžupan, stoliční úradníci, Liptovská stolica, Oravská stolica, 18. storočie, reštavrácie, rod Okolicsány

Bibliografická informácia

Tomáš Janura : Nepotizmus - "skrytá" stránka fungovania Liptovskej a Oravskej stolice v 18. storočí. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Tomáš Janura, PhD. je vedeckým pracovníkom oddelenia novoveku v Historickom ústave SAV v Bratislave. Zaoberá sa hlavne obdobím 18. storočia, venuje sa problematike úradníckych stoličných elít a vidieckych šľachtických rezidencií. Je autorom samostatnej monografie Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici (Liptovský Mikuláš : Žilinský samosprávny kraj, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2008. 127 s.) a autorom viacerých článkov (Zuzana Ševčíková – Tomáš Janura: Nižinný hrádok v Rohovciach In Pamiatky a múzeá : Revue pre kultúrne dedičstvo, 2009, roč. 58, č. 2, s. 6-13. Zuzana Zvarová – Miroslav Matejka – Tomáš Janura: Piata kanónia v Nitre. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2010, roč. 59, č. 4, s. 43-49.).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE