TÉMA TÉMA

Untitled Document

Pojem „ideológia" je obeťou vlastnej popularity. Po vyše dvoch storočiach prítomnosti v diskurze sa jeho obsah i hranice zahmlili. Má množstvo odborných definícií a ešte viac využití v bežnom jazyku. Napriek tomu zastáva zmysluplné miesto v základnej výbave vedy – ako konceptuálny nástroj i ako predmet bádania. Na ideológiu má význam sa pýtať a hľadať ju v rôznych oblastiach poznania i konania. Hoci sa rada maskuje a skrýva, dá sa identifikovať ako vplyvná súčasť rôznych diskurzov – nielen vo sfére politiky, ale i vo vede, umení, urbanizme či cestovnom ruchu. V historickej perspektíve sa o to pokúša aj toto číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2014: Ideológia v priestore a čase
Zostavovatelia: Juraj Benko - László Vörös
Preklady do angličtiny: Zuzana Orsághová
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Juraj Benko, Grigorij P. Meľnikov, Jan Randák, Peter Szalay, Pavel Šuška, Mária Topolčanská, Eugen Zeleňák, László Vörös, Aleš Vrbata
 
Forum Historiae 1/2014 "Ideológia v priestore a čase" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Neoliberalizmus ako ideológia, reálny neoliberalizmus a mesto: prípad Bratislava

Untitled Document
Pavel Šuška
Summary

Neoliberalism as an ideology, actually existing neoliberalism and the city: the case of Bratislava
Neoliberalism represents a key word for thinking about the dynamics of capitalism since the 70´s and can be used as an analytical tool that allows linking discussions of global economic changes to transformations at local scales. The key tenets of neoliberal ideology are discussed in the present study, including the fundamental reconceptualization of the position and the role of the state, as well as general aspects of actual executions of ideologically inspired and legitimized institutional and regulatory restructuring (neoliberalization). Important political-economic and socio-spatial implications of this transformation include "rescaling" of the geographies of governance. The empirical part of the study analyses the changing role and capacity of the Bratislava government. The fundamental fiscal problem of the local government is caused by limited possibilities of obtaining revenues. Needed resources are then in practice acquired by substantial privatization of publicly owned real estate. Apart from the obvious long-term unsustainability of the fiscal structure, depending on inheritance sell-out, an important adverse comes with reducing strategic capacities in the urban development. In the environment of underdeveloped planning and building regulation institutions, this leads to a shift to an "opportunity-led planning" which represents a change in planning practice away from the original goal of comprehensive control and management of urban development to (often opaque) procedures allowing a partial implementation of development initiatives. The result is a specific form of „entrepreneurial city", based on a symbiotic relationship between real estate capital and the local political elite, leaving other stakeholders only poorly empowered.

Keywords

neoliberalism, neoliberalization, rescaling, urban scale, Bratislava

Bibliografická informácia

Pavel Šuška : Neoliberalizmus ako ideológia, reálny neoliberalizmus a mesto: prípad Bratislava. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Pavel Šuška, PhD., vyštudoval geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v postgraduálnom štúdiu pokračoval na Geografickom ústave SAV v Bratislave, kde momentálne pôsobí ako vedecký pracovník. Zaoberá sa otázkami politiky premien mestskej krajiny vo vzťahu k postsocialistickým transformáciám. Medzi jeho publikácie v poslednom období patria štúdie: Politické a diskurzívne príležitosti lokálneho environmentálneho aktivizmu: Prípad premien bratislavského ochranárstva. In Sociológia, 2014, roč. 46, č. 1, s. 60-87; v spoluautorstve s Martinom Švedom: K príčinám a dôsledkom živelnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy: príklad obce Chorvátsky Grob. In Geografický časopis, 2014, roč. 66, č. 3/4 (v tlači);
Produkcia vybudovaného prostredia v postsocialistickej Bratislave: Podmienky, dynamika a územný prejav. In Geografický časopis, 2012, roč. 64, č. 2, s. 155-179.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)