TÉMA TÉMA

Untitled Document

Pojem „ideológia" je obeťou vlastnej popularity. Po vyše dvoch storočiach prítomnosti v diskurze sa jeho obsah i hranice zahmlili. Má množstvo odborných definícií a ešte viac využití v bežnom jazyku. Napriek tomu zastáva zmysluplné miesto v základnej výbave vedy – ako konceptuálny nástroj i ako predmet bádania. Na ideológiu má význam sa pýtať a hľadať ju v rôznych oblastiach poznania i konania. Hoci sa rada maskuje a skrýva, dá sa identifikovať ako vplyvná súčasť rôznych diskurzov – nielen vo sfére politiky, ale i vo vede, umení, urbanizme či cestovnom ruchu. V historickej perspektíve sa o to pokúša aj toto číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2014: Ideológia v priestore a čase
Zostavovatelia: Juraj Benko - László Vörös
Preklady do angličtiny: Zuzana Orsághová
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Juraj Benko, Grigorij P. Meľnikov, Jan Randák, Peter Szalay, Pavel Šuška, Mária Topolčanská, Eugen Zeleňák, László Vörös, Aleš Vrbata
 
Forum Historiae 1/2014 "Ideológia v priestore a čase" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Narativizmus a ideologický rozmer historických prác

Untitled Document
Eugen Zeleňák
Summary

Narrativism and the Ideological Dimension of Historical Works
There are several authors who point to the fact that some historical works pursue ideological goals. Hayden White, however, argues that all historical works possess certain ideological dimension. He claims that when historians represent and discuss particular actions, changes in the society, etc., they implicitly respond to the Kantian question „What should I (we) do?" and this is the foundation of the ideological aspect of history. In my paper I discuss White's point and drawing on Frank Ankersmit's account of historical representation I clarify how ideology may enter historical work. In this way I use insights from two leading narrativists to explore ideological dimension of historical works.

Keywords

Ideology, Historical Works, Hayden White, Frank Ankersmit, Narrativism

Bibliografická informácia

Eugen Zeleňák : Narativizmus a ideologický rozmer historických prác. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. pracuje na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Medzi jeho odborné záujmy patria problémy z oblasti filozofie histórie (historická explanácia, narativizmus, názory F. Ankersmita a P. Rotha), filozofie vedy (explanácia a príčinnosť) a súčasnej analytickej filozofie. Je autorom knihy Konštruktivizmus a pluralita v histórii (Ružomberok: Verbum, 2011), spolu s R. Kožiakom a J. Šuchom pripravil antológiu prekladov vybraných diel moderných filozofov histórie Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (Bratislava: Chronos, 2009) a je editorom publikácie Mnohotvárnosť Haydena Whita (Bratislava: Chronos, 2013). Okrem toho publikoval v časopisoch Organon F, Filozofia, Journal of the Philosophy of History, History and Theory, Rethinking History a i.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2007/01 Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

2014/01 Ideológia v priestore a čase