TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historik Dušan Kováč označil dejiny slovenskej historiografie za popolušku tunajšej profesionálnej historickej vedy. Týmto prirovnaním upozornil na neutešený stav slovenskej historickej vedy vo vzťahu k dejinám vlastnej disciplíny. Poukázal najmä na dedičstvo dvoch totalitných systémov, ktoré v 20. storočí nepriaznivo poznačili jej vývoj. Situácia sa postupne mení k lepšiemu. Dôkazom je viacero prác, ktoré vznikli v posledných rokoch na tému dejín slovenskej historiografie. Tejto kľúčovej problematike nášho odboru je venované aj pilotné číslo časopisu Forum Historiae

Forum Historiae 1/2007: Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia
Zostavovatelia: Miroslav Michela
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Peter Haslinger, Adam Hudek, Ľubomír Lipták, Peter Podolan, Alžbeta Sedliaková, Juraj Šedivý, Eugen Zeleňák, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2007

OBSAH OBSAH

« Späť

Narativistický pohľad na históriu

Untitled Document
Eugen Zeleňák
Summary

Eugen Zeleňák: A Narrativist View of History

In the second half of the 20th century a remarkable thing occurred in the area of philosophy of history. Several historians and philosophers of history ceased to discuss at that time popular topics of historical explanation and historical fact and instead they posed new questions focusing on the nature of historical work. They were interested mainly in the language used by historians, i.e. they began to study the rhetorical dimension of their work. The language was no longer considered to be a transparent instrument simply depicting pure historical facts. It started to be viewed more like a tool that helps us significantly to construct our interpretations of the past. This new philosophy of history dealing primarily with the language of historical narratives is usually known as narrativism. The aim of the paper is to present and clarify the narrativist view of history. Following the ideas of Hayden White and Franklin Ankersmit, the leading proponents of this movement, the paper tries to outline six key narrativist theses concerning the nature of historical work. The first one states that there is a necessary fictional dimension present in every historical narrative. In addition, as the second thesis goes, this fictional element plays a crucial part in forming the content of the historical work. The third narrativist thesis claims that also historians importantly influence the content of their work. One of the most controversial views of narrativists is summarized in the fourth thesis. It contends that, in a certain sense, it is impossible to provide a truthful account of the past, because the narrative structures of historical texts are not found in the past itself but imposed by historians. The fifth thesis states that historical works should not be viewed as mere descriptions but rather as interpretations of the past. All these points lead to a final narrativist thesis claiming that history is not a scientific discipline. On the contrary, narrativists prefer to place history closer to literature and to arts in general.

Bibliografická informácia

Eugen Zeleňák : Narativistický pohľad na históriu. In Forum Historiae, 2007, roč. 1, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. pracuje na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Medzi jeho odborné záujmy patria problémy z oblasti filozofie histórie (historická explanácia, narativizmus, názory F. Ankersmita a P. Rotha), filozofie vedy (explanácia a príčinnosť) a súčasnej analytickej filozofie. Je autorom knihy Konštruktivizmus a pluralita v histórii (Ružomberok: Verbum, 2011), spolu s R. Kožiakom a J. Šuchom pripravil antológiu prekladov vybraných diel moderných filozofov histórie Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (Bratislava: Chronos, 2009) a je editorom publikácie Mnohotvárnosť Haydena Whita (Bratislava: Chronos, 2013). Okrem toho publikoval v časopisoch Organon F, Filozofia, Journal of the Philosophy of History, History and Theory, Rethinking History a i.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2007/01 Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

2014/01 Ideológia v priestore a čase